محمدرضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم صبح روز پنجشنبه 30 خراد ماه در شعبه 1057 با حضور نماینده دادستان، وکیل مدافع خود و نمایندگان رسانه ها در چهارمین جلسه اتهاماتش حاضر شد و با حضور در جایگاه، دفاعیات خود را بیان داشت.
 
 
khatam.png (598 KB)
 
 
نماینده دادستان نیز از کیفرخواست مطروحه دفاع نمود و آنگاه متهم آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد. در آخر قاضی عالیشاه از صدور حکم در مهلت قانونی خبر داد و جلسه دادگاه به پایان رسید.
قابل ذکر است که وی نخستین بار در اسفند 97 به دلیل ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم، به دادگاه فراخوانده شده بود اما دادگاه به دلایلی به تعویق افتاده بود.
(منبع خبر ایرنا)