amini3.jpeg (30 KB)
 
 
در پی گفته های روز گذشته سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی که می‌توان طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با بکارگیری نخبگانی حقوقدانان که در مساجد کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش پرونده‌های قضایی باشیم، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع بیان کرد: در عصر امروز، آموزش مردم وآگاه ساختن آنها از حقوق و تکالیف آنها از تکالیف دولت و حق مردم است. به عنوان مثال، در سیستم آموزشی مدرن در برخی از نظام های حقوقی جهان با روش Street Law مواجه هستیم، یعنی حقوق را در مدارس و اماکن عمومی آموزش دهیم. حال توجه قوه قضائیه به امر آموزش به عنوان راه حل و طرح این نظریه نو هر مسجد یک حقوقدان در نظام قضایی کشور که به مفهوم آگاهی بخشی به مردم از حقوق آنها است، می تواند گام موثری در مسیر تحقق بخشیدن الزامات حقوق بشری در کشور باشد که البته تحقق بنیادین آن مستلزم همکاری سایر قوا، وزارتخانه ها و ازجمله تغییراتی در روش ها و کتب مدارس است. 
وی افزود: تردیدی نیست کانون ‌وکلای دادگستری نه تنها  از این طرح استقبال می‌کند بلکه با توجه به نگاه مردم به وکلا به عنوان متخصص و صاحب تجربه، جایگاه موثری در تحقق این نگرش اجتماعی دارد./ ایسنا