مراجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری می‌تواند کمک‌های بلاعوض یونیسف، سازمان‌ها و مؤسسات بین المللی را دریافت و در راستای برنامه‌های همکاری مشترک هزینه نمایند.
 
 
uni.jpeg (35 KB)
 
 
هیئت وزیران در جلسه هفته گذشته، به استناد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب کرد: "وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مجاز است؛ کمک‌های بلاعوض یونیسف، سازمان ها و مؤسسات بین‌المللی را دریافت و در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی در راستای برنامه‌های همکاری مشترک زیر نظر وزیر دادگستری هزینه کند. این وزارت مطابق مصوبات دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تعیین گردیده و این تصمیم به منظور اخذ کمک های بلاعوض دریافتی از سازمان ها و مجامع بین‌المللی و اجرای برنامه های همکاری مشترک، تحقق اهداف و تکالیف مقرر برای وزارت مذکور در حوزه‌ حقوق کودک اخذ شد." (منبع خبر: خبرگزاری ایسنا)