دکتر علیرضا آذربایجانی مشاور رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، از برگزاری نشست فوق العاده روسای کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و جمعی از معمرین که به دعوت اسکودا برگزار شده است، خبر داد.

 

DrAlirezaAzarbayjani.jpg (103 KB)

 

وی درباره این نشست در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

قانون استقلال کانون وکلا در سال سی و سه به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید. آیین نامه این قانون، طبق ماده بیست و دوم آن توسط هیات مدیره وقت کانون تنظیم و همان سال به تصویب وزیر دادگستری رسید. اصلاحیه این آیین نامه بعد از حدود نیم قرن، بدون تبعیت از نظرات کانونهای وکلا در سال هشتاد و هشت، توسط رئیس وقت قوه قضائیه مرحوم شاهرودی، تصویب و با وجود آن که در روزنامه رسمی کشور نیز درج شد، با پذیرش منطق قانونی و اعتراض جامعه حقوقی با دستور ثانوی رئیس قوه قضائیه متوقف شد.

با تکرار تاریخ بعد از حدود یازده سال، قوه قضائیه راسا پیش نویس مفصلی را تهیه و فراخوانی را با تعیین مهلت حداکثر بیست و چهارم اردیبهشت، برای اعلام نظر نسبت به این پیش نویس به جامعه حقوقی داده است. اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در ادامه جلسات مذاکره و تعامل با مسئولین قوه قضائیه، امروز، پنج شنبه با دعوت از روسای کانونها، استفاده از خرد جمعی را از طریق کسب نظر نمایندگان کانونها در ادامه راه تقویت نمود. نظر به این که اعلام رسمی نتایج این جلسه، با توجه به ضرورت تمرکز در اقدام به عهده اسکودا می باشد، قدر متیقن از نتیجه تشکیل این جلسه این که: با هدف حفظ استقلال نهاد وکالت و وکلا و همچنین توجه به امور صنفی و با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای تعامل بیشتر و مذاکره با مسئولین قوه قضائیه، اقدام خواهد شد.