هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را ممنوع کرد.

 

157650624.jpg (92 KB)

 

در پی صدور آراء متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت برای بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، هیات عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، دادنامه شماره 1213 مورخ 96/11/24 این هیات را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده 91 قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.

در بخشی از مستندات صدور این رای چنین آمده است:

هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفا می توانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداری ها در موضوع دکل ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند.

دکل ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می شود. از سوی دیگر شهرداری ها در راستای اجرای بندهای 14،20 و27 ماده 55 قانون شهرداری، مبلغی را نیز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل ها و تاسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره  2403 و 2404 مورخ 98/8/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. درعین حال چنان‌چه احداث دکل ها و آنتن‌های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و ... نیز شود، شهرداری ها در چارچوب مقررات ماده 103 قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند.

از این رو بدیهی است که شهرداری ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیان ها و خسارات ناشی از احداث دکل ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمی کنند، ندارند./ ایسنا