احمد مومنی راد اظهار داشت: خبرگزاری مهر و ایلنا در دو پرونده مجزا در دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی شقاقی و با حضور هیات منصفه مجرم شناخته شدند.

 

DadgahMatbooat23.jpg (74 KB)

 

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با این موضوع بیان کرد: در روز یکشنبه 26 بهمن 1399 در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران سه پرونده به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: پرونده مدیر مسئول پایگاه میز نفت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد و هیات منصفه در اتهام یاد شده متهم را با اکثریت آراء مجرم ندانست. همچنین پرونده صاحب امتیاز خبرگزاری مهر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد و هیات منصفه در اتهام یاد شده متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و با اکثریت آراء، متهم را مستحق تخفیف ندانست.

مومنی راد افزود: پرونده خبرگزاری ایلنا با دو متهم رسیدگی شد. متهم اول مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا و متهم دوم مسئول فنی این خبرگزاری بود که اتهام هر دو متهم جریحه دار کردن عفت عمومی بود. هیات منصفه به اتفاق آراء متهمان را مجرم دانست و متهم اول را به اتفاق آراء مستحق تخفیف ندانست و با اکثریت آراء متهم دوم را مستحق تخفیف دانست./ ایرنا