سعید ایوبی اظهار داشت: دیوان عالی کشور موکلم را از معاونت در قتل در اعتراضات سال 88 تبرئه کرد.

سعید ایوبی وکیل مدافع سعید مرتضوی در این رابطه بیان کرد: استدلال قاضی شعبه یک دیوان عالی این بوده که انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نام‌برده که عملا در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده‌اند. همچنین در بخش دیگری از رأی نیز آمده که سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی شده است.

وی ادامه داد: دو سال پیش موکل درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را کرده بود تا ریاست محترم قوه قضائیه پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد که خوشبختانه با نظر دیوان عالی موکلم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد.

ایوبی در پاسخ به این سوال که اثر رای دیوان عالی کشور با وجود گذراندن 17 ماه حبس موکلش در زندان برای چیست؟ گفت: این رای برای این است که اعاده حیثیت از او شود و مشخص شود که او در اتفاقی که در کهریزک افتاده، بی‌گناه بوده است. اگرچه نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است ولی برای این است که اکنون در تاریخ قضایی می‌ماند، حکمی علیه یک دادستانی صادر شده که تمام هم و غمش ،حفظ امنیت شهری بوده ولی به جای تقدیر دو سال تحمل حبس کرده است و بعد از دو سال حبس به این نتیجه رسیدند که او بی گناه بوده است./ ایسنا