مصطفی نیلی از برگزاری دادگاه امیرحسین مرادی و علی یونسی خبر داد.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع امیرحسین مرادی و علی یونسی، درباره آخرین وضعیت این پرونده بیان کرد: فردا دادگاه امیرحسین مرادی و علی یونسی برگزار خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با پرونده کیوان صمیمی گفت: موکلم تا روز گذشته در قرنطینه نگهداری می‌شد و به بند انتقال داده نشده بود، به همین خاطر می‌خواست دست به اعتصاب غذا بزند؛ اما همان دیروز به بند 6 که محل نگهداری تعدادی از زندانیان سیاسی است و کاملاً بند سیاسی نیست، انتقال پیدا کرده‌ و دیگر قصد اعتصاب غذا ندارد.

نیلی اضافه کرد: بندی که موکلم در حال حاضر در آن حضور دارند جمعیت بسیار متراکمی دارد که با توجه به وضعیت وی این بند مناسب آقای صمیمی نیست./ ایلنا