سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: در روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1400 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به یک پرونده رسیدگی شد.

احمد مومنی راد در این رابطه بیان کرد: در جلسه دادگاه به پرونده متهم مدیر مسئول پایگاه خبری صراط نیوز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر رسیدگی شد که هیات منصفه به اتفاق آراء در موضوع اتهام، متهم را مجرم ندانست./ ایسنا