مدارک مورد نیاز که برای مطالبه خسارت ­های بدنی ­بایست از سوی زیان ­دیده به مؤسسات بیمه ارائه شود، به موجب ماده ­ی 3 دستورالعمل ماده 14 قانون بیمه­ ی اجباری شخص ثالث به شرح ذیل می ­باشد:

الف- اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی؛

ب- بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله­ ی نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد؛

پ- تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج شده یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد؛

ت- مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی؛

ث- تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد؛

ج- نظریه پزشک قانونی؛

ح- تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود؛

چ- ارائه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد

خ- جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی

همچنین به موجب تبصره یک ماده ­ی مذکور، پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.