پس از طرح دعوای تصرف عدوانی ممکن است آثار زیر بر دعوا مترتب شود؛

الف) پس از ختم دادرسی در صورتی که دادگاه ادعای تصرف عدوانی خواهان را بپذیرد، حکم بدوی به رفع تصرف عدوانی صادر می کند و حکم بدوی رفع تصرف عدوانی لازم الاجراست و اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی بر آن بار نمی شود و بدون صدور اجرائیه، حکم پس از ابلاغ اجرا می شود اما از تاریخ اجرای حکم تا یک ماه بعد از آن اگر در ملک بنا یا درختانی ایجاد شده باشد، تخریب نمی گردد و محکوم علیه مهلت دارد تا دعوای مالکیت در مرجع قضایی صالح اقامه کند و اگر این چنین نشد، بنا و درختان نیز تخریب می گردد مشروط بر اینکه تأسیسات یا وسایلی که قابل تفکیک از بنا بدون تخریب است، جدا شده و در اختیار متصرف قرار داده می شود. بایست در نظر داشت که تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام بدوی رفع تصرف عدوانی موجب تعلیق اجرای حکم بدوی نمی شود اما اگر حکم غیابی صادر شده باشد، واخواهی از آن اثر تعلیقی دارد و مانع اجرای حکم بدوی می شود. 

ب) اما اگر متصرفِ عدوانی، زراعتی در ملک نموده باشد؛ دو حالت پیش می ­آید:

1- اگر موقعِ برداشت محصول باشد: متصرف عدوانی مجبور است فوراً محصول را برداشت نموده و اجرت المثل استفادۀ از زمین را بپردازد.

2- اگر موقع برداشت محصول نباشد: متصرفِ پیروز (در محکمه) می­ تواند با کسب رضایتِ متصرف عدوانی، قیمت بذر و اجرت او را بدهد و ملک را تصرف کند. یا اینکه پس از کسب رضایتِ متصرف عدوانی ملک را تا پایان دورۀ برداشت در اختیار او بگذارد و اجرت المثل بگیرد. یا اینکه متصرف عدوانی را مجبور کند که زراعت را از بین ببرد و زمین را به حالت قبل برگرداند که البته با صدور حکم بدوی رفع تصرف عدوانی این مهم محقق نمی شود بلکه تجدیدنظرخواهی در خصوص زمین کشاورزی که درش زراعت شده است، اثر تعلیقی دارد. 

لازم به ذکر است که امینی که مال را با رضایتِ مالک تصرف کرده، بعد از درخواستِ مالک، از بازگرداندنِ آن خودداری کند به حکم ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی، مالک بایست با رعایت شرایطی دادخواست رفع تصرف عدوانی خود را مطرح کند از جمله این شرایط؛

ابتدا بایست به امین متصرف(خادم، سرایدار، کارگر و ...) اظهارنامه ای ارسال کند و 10 روز مهلت برای رفع تصرف اعطاء نماید و در صورتی که در مهلت 10 روزه رفع تصرف انجام نشد، نسبت به طرح دعوای تصرف عدوانی اقدام کند. ارسال اظهارنامه از جمله تکالیف قانونی مالک است و بدون ارسال اظهارنامه اگر مستقیماً طرح دعوای رفع تصرف عدوانی کند، ممکن است منتج به صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم رعایت ترتب قانونی شود.