حق الزحمه مترجمین رسمی هر سال به تناسب افزایش نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین و اعلان می شود که تعرفه برخی از این خدمات به تفکیک جدول زیر است؛ 

ردیف  نوع سند حق الزحمه انگلیسی( به ریال) حق الزحمه غیرانگلیسی(سایر زبان های خارجی)( به ریال)
1 ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی(هر ترم) 170/000 190/000
2 ریز نمرات دانشگاه(هر ترم) 180/000 240/000
3 کارت معافیت 200/000 280/000
4 شناسنامه 270/000 350/000
5 کارت بازرگانی هوشمند 320/000 380/000
6 گذرنامه(بدون روادید) 360/000 460/000
7 روزنامه رسمی، تغییرات و تصمیمات(کوچک) 400/000 500/000
8 دفترچه بازرگانی 620/000 750/000
9 ریز مکالمات تلفن(هر صفحه) 470/000 570/000
10 دفترچه وکالت 680/000 850/000
11 جواز تأسیس مشاغل صنفی 770/000 920/000
12 اوراق قضایی(دادنامه، لوایح و ...)(هر صفحه) 1/270/000 1/270/000
13 سندق طلاق یا رونوشت آن 1/060/000 -
14 گواهی تجرد، دفترچه بیمه، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی فوت، گواهی ولادت، کارت واکسناسیون 300/000 300/000
15 قرارداد، مبایعه نامه، اجاره نامه با کدرهگیری(هر صفحه) 600/000 -
16 انواع قبض، فیش حقوقی، سوابق بیمه، گواهی سپرده بانکی 450/000 -

* ارقام با توجه به آخرین تغییرات منتشره سال 1400، درج گردیده است.

هزینۀ سفر مترجمان رسمی بر طبق تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در آیین‌نامۀ مربوطه خواهد بود. پول تمبرِ ترجمه و نُسَخِ اضافی و هزینۀ پلمپ به عهده متقاضی است.‌