موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  ------- به  منظور افتتاح  حساب   ------- به  نام   موکل با حق  برداشت  هر مقدار مبلغ  دفعتا واحده  ویا کرارا تقاضا و اخذ دسته  چک  به  هرتعداد و هر برگ  بنام   موکل و استفاده  از دسته  چک  مذبور با حق  امضا ذیل  و ظهر  چکهای  موصوف   درج  مبلغ  به  هرمقدار  درج  تاریخ  به  هر تاریخ  وعند اللزوم  ظهرنویسی  واصلاح  چکهای  صادره  و واریز  وجه  و  مسدود نمودن  حساب  و اخذ کلیه  وجوه موجود اعم از اصل و سود و با حق  سپردن هرگونه تعهد و تضمین  لازم  و پرداخت  هزینه های قانونی  اخذ فرمهای  مربوطه  و تکمیل  آن  و ارائه  آن  به  بانک  موصوف  و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.  

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل و اقدام  موکل نافذ و معتبر می  باشد .

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.