ابطال سند رسمی و خلع ید

پرسش

دارنده سند رسمی نسبت به غاصب ملک با سند عادی (غاصب ملک رابه سه نفر واگذار کرده و آنها اقدام به بنا نموده اند و 2 نفر سند از ماده 133 روستایی گرفته اند )پدادخواست خلع ید نموده و دادگاه نسبت به یک نفر با سند عادی (1) و یک نفر با سند رسمی (2) حکم قطعی خلع ید و قلع و قمع داده و نام نفر سوم در حکم جاافتاده که بعدا تجدید نظر خواهی کرده و نسبت به وی عدم استماع (با توجه به ماده 25 ق ث) صادر شده. آیا با این حکم نسبت به (2) می توان خلع ید را اجرا کرد؟ در مورد سند رسمی وی باید دادخواست ابطال سند داده شود؟ دادگاه با توجه به حکم خلع ید باید رسیدگی ماهوی نماید یا نه ؟ این در حالی است که در اجرای نظر دادگاه (ماده 25 ق ث) اداره ثبت پرونده را به هیات نظارت ارجاع نمی نماید و ابطال سند را موکول به پس از اجرای حکم خلع ید می نماید؟

پاسخ مشاور

نخست این که امکان خلع ید علیه دو‌نفر هست؛ دوم باید دادخواست ابطال سند رسمی ثبت‌کنید و باید رسیدگی ماهوی انجام شود؛درباره کیفیت اقدام در اداره ثبت بهتر است از دادگاهی که رای صادر کرده مساعدت بخواهید

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان