دست نویس عادی پرداخت دیون مورث، معتبره؟

پرسش

سلام اسناد دست نویس عادی اگر مورث داشته باشد مبنی بر پرداخت دینش، آیا در فرایند حصر وراثت و پرداخت دیون، قابل استناد هستند؟

پاسخ مشاور

بله اما مدعیان می توانند منکر آن شوند که در این صورت شما برای احرا اصالت آن باید طرح دعوا کنید. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان