پرداخت أقساط مهریه بر مبنای حقوق داخل قرارداد کار محاسبه می شود؟ یا مبلغ نهایی دریافتی؟

پرسش

نحوه احتساب اقساط مهریه مطابق با حقوق پایه اداره کار زوج تعیین می گردد یا حقوق خالص و نهایی مشارالیه؟

پاسخ مشاور

در صورت پذیرش اعسار زوج از پرداخت دیون از بابت مهریه زوجه، ملاک پرداخت تعیین اقساط وضعیت معیشتی و مالی زوج می باشد که در صورت کارمند بودن زوج ملاک درآمد ماهیانه نامبرده پس از کسر پرداخت نفقه افراد تحت تکفل و سایر دیون معسر می باشد البته مشروط بر اینکه مبلغی بابت پرداخت اقساط مهریه باقی بماند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.