توقیف مجدد ماشین آزاد شده برای مطالبه مابقی مهریه

پرسش

اگر خودروی زوج برای بخشی از مهریه توقیف گردیده باشد، و آن بخش از مطالبه مهریه مشمول مفاد ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 گردد، زوجه می تواند بابت بخش دیگر مهریه خودروی مزبور را توقیف کند؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 22 قانون حمایت خانواده در صورتی که مهریه بیش از 110 سکه بهار آزادی باشد، مازاد بر آن، بستگی به ملائت و توانایی پرداخت زوج دارد و اگر زوجه از بابت 110 سکه دستور توقیف خودرو را گرفته باشد، بابت مازاد دیگر نمی تواند متوسل به توقیف خودرو گردد در غیر اینصورت چنین امری قابل تحقق است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.