استفاده از حبس زن چیست ؟

پرسش

ممنون میشم نسبت به حق حبس خانم توضیح دهید؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1085 قانون مدنی که مقرر می کند «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که رد مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». حال با عنایت به تعریف مستند در ماده مزبور، اگر زوجه پس از عقد ازدواج به هیچ طریقی اعم از تمکین عام یا خاص ننماید می تواند تا پرداخت تمام مهریه خویش به زوج تمکین نکند و این عدم تمکین حق نفقه و پرداخت آن را از بین نمی برد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.