بستن حسابهای مرد برای تامین خواسته مهریه

پرسش

سلام علیکم؛ مرحمت بفرمایید این سوال را پاسخگو باشید. در صورتی که خانم بدون اطلاع همسرش نسبت به مطالبه مهریه خویش از طریق دادگاه خانواده اقدام نموده باشد و ذیل دادخواست خویش قرار تأمین خواسته نیز قید و بدون اطلاع و ابلاغ پیشین کلیه حساب های مرد را مسدود نموده اند؛ آیا چنین امری از لحاظ قانونی صحیح است و اگر صحیح است مرد بایست به چه نحو به رأی صادره اعتراض نماید؟

پاسخ مشاور

اصل تناظر دعاوی مؤید این مفهوم است که در صورتی که طرفی علیه طرف دیگر اقامه دعوی می نماید می بایست محکمه صالح با اخذ هزینه های دادرسی نسبت به ابلاغ دعوای اقامه شده به خوانده اقدام کند و اگر مکانی یا اطلاعات دسترسی نسبت به خوانده وجود نداشته باشد از طریق آگهی در جراید به اطلاع ایشان می رساند و پس از گذشت مدت مقرر شده که عموما سه مرتبه آگهی می باشد اقدام به رسیدگی ماهوی به پرونده در غیاب خوانده می شود؛ حال اگر خواهان نسبت به مطالبه مهریه اقدام به تأمین خواسته نموده باشد پیش از بررسی ماهوی موضوع دعوی نسبت به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می گردد و ده روز زمان نسبت به اعتراض به تأمین صادر برای خوانده لحاظ می گردد و پس از گذشت آن زمان و عدم اعتراض به آن دیگر نمی توان اعتراضی به تأمین مقرر شده نمود ولیکن در صورت بی حقی خواهان و عدم اثبات ادعای خویش خوانده می تواند از بابت تأمینی که خواهان از بابت خسارات احتمالی به حساب دادگستری تودیع نموده خسارات خویش را اخذ نماید ولیکن تا پایان دادرسی قادر به اعتراض به آن را ندارد مگر اینکه با عنایت به غیابی بودن رأی صادره، ادعای واخواهی نماید تا مجدد از ابتدا مورد رسیدگی قرار گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.