اعتراض به شاهد اعسار مرد

پرسش

آقا به منظور ناتوانی در پرداخت مهریه همسرش ادعای متقابل اعسار را اقامه نموده است؛ مرد نام چهار نفر را در برگ معرفی گواهان قید کرده ولیکن دو نفر که نامشان در برگه قید نشده بود نسبت به شهادت از وضعیت معیشتی و مالی آقا حاضر گردیده و رأی مبنی بر اعسار مرد صادر گردید ولی خانم به این موضوع آگاهی یافته و اعتراض زده، آیا امکان دارد که رأی بدوی اعسار نقض گردد؟

پاسخ مشاور

متقاضی اعسار ملزم است به منظور اثبات ادعای ناتوانی مالی خویش یا از طریق شهادت شهود، یا ارائه مستنداتی مبنی بر حقوق دریافتی ادعای اعسار خویش را ثابت نماید. حال اگر نام شهودی که در برگ شهادتنامه قید نموده باشد مغایر با شهودی که در محکمه به منظور شهادت از وضعیت معیشتی زوج حاضر گردیده باشد، می تواند دلیلی بر نقض رأی اعسار در تجدیدنظر باشد ولیکن در مقابل زوج می تواند با ذکر دلایلی اعم از مقدور نبودن حضور شهود ذکر شده و معرفی شهود دیگر دلیلی دال بر اثبات ادعای اعسار خویش در تجدید نظر ارائه دهد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.