اصلاح تصویب نامه شماره 155657 /ت55272هـ مورخ 23 /11 / 1397 (در خصوص سود و وجه التزام کلیه مطالبات ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از دولت)

اصلاح تصویب نامه شماره 155657 / ت55272هـ مورخ 23/ 11 / 1397 (در خصوص سود و وجه التزام کلیه مطالبات ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از دولت)
مصوب 1398,01,11

هیئت وزیران در جلسه 11 / 1 / 1398 به پیشنهاد شماره 178476 / 38425 مورخ 28 / 12 / 1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 155657 / ت55272هـ مورخ 23 / 11 / 1397، عبارت "در صورتی که ترتیبی برای آن در قرارداد مشخص نشده باشد" پس از عبارت "بعد از سررسید" اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور