تصویب نامه در خصوص اختصاص کمک های بلاعوض با لحاظ پوشش بیمه ای واحدهای خسارت دیده به منظور جبران خسارت های بخش کشاورزی در سیل فروردین ماه

تصویب نامه در خصوص اختصاص کمک های بلاعوض با لحاظ پوشش بیمه ای واحدهای خسارت دیده به منظور جبران خسارت های بخش کشاورزی در سیل فروردین ماه
مصوب 1398,01,28

هیئت وزیران در جلسه 28/ 1/ 1398 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- به منظور جبران خسارت ‌های بخش کشاورزی در سیل فروردین ماه کلیه استان ‌های خسارت ‌دیده، کمک های بلاعوض به شرح جدول زیر با لحاظ پوشش بیمه ‌ای واحدهای خسارت ‌دیده، از محل منابع مالی اختصاص یافته با رعایت مقررات مربوط توسط استانداری ذی ­ربط به خسارت­ دیدگان پرداخت می­ شود:


ردیف

موضوع

حداکثر مبلغ هر واحد

1

زراعت

هر هکتار دیم تا مبلغ بیست میلیون (20/000/000) ریال
هر هکتار آبی تا مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال

2

باغ

هر هکتار تا مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال

3

دام

دامداری

هر واحد تا مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال

دام سبک و سنگین

دام سبک هر رأس تا مبلغ پنج میلیون (5/000/000) ریال

دام سنگین هر رأس تا مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال

4

زنبور عسل

هر کلنی تا مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال

5

آبزی پروری

هر هکتار گرم آبی تا مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال
هر تن تولید مزرعه آبزی پروری سردابی تا مبلغ هشتاد میلیون (80/000/000) ریال

6

ایستگاه پمپاژ آب

تا هشتاد میلیون (80/000/000) ریال
مبلغ فوق جهت احداث هر ایستگاه پمپاژ گروهی بزرگ با برداشت آب بیش از صد لیتر در ثانیه بر اساس تصمیم ستاد بازسازی و نوسازی استان اقدام می ­شود.

7

واحد مرغداری

به ازای هر واحد صد درصد تخریب شده تا دویست میلیون (200/000/000) ریال

تبصره - ارقام ردیف (۱) جدول این بند در هر هکتار زراعت آبی متناسب با نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح با تأیید کارگروه بررسی و ارزیابی خسارت استان تا سی درصد قابل افزایش است.

2- به منظور جبران خسارات یاد شده، مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال تسهیلات بانکی ارزان­ قیمت (با سود و کارمزد چهاردرصد) با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک ‌های عامل به شرح جدول زیر با معرفی وزارت جهاد کشاورزی و استانداری ذی ­ربط بین خسارت‌ دیدگان با لحاظ پوشش بیمه ‌ای واحدهای خسارت ‌دیده و با ضمانت زنجیره ‌ای پرداخت می ‌شود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی خسارت ‌دیدگان به بانک ‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:


ردیف

موضوع

سقف تسهیلات

1

زراعت

هر هکتار مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال

2

باغ

هر هکتار مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال

3

دام

دامداری

هر واحد کوچک عشایری و روستایی مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال

دام سبک و سنگین

دام سبک هر رأس مبلغ پنج میلیون (5/000/000) ریال
دام سنگین هر رأس مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال

4

زنبور عسل

هر کلنی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال

5

آبزی پروری

هر هکتار گرم آبی مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال
هر هکتار سردابی تا مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال

6

ایستگاه پمپاژ آب

تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال

7

طیور

به ازای هر واحد مرغداری گوشتی مبلغ دویست میلیون (200/000/000) ریال
مرغ مادر مبلغ هجده میلیارد (18/000/000/000) ریال
جوجه کشی مبلغ سه میلیارد (3/000/000/000) ریال

تبصره ۱- برای آن دسته از اراضی زراعی و باغی و واحدهای تولیدی که بر اثر سیل یا رانش زمین کاملاً شسته شده و یا به طور کامل نابوده شده ­اند، پس از بررسی میدانی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل ­زده کشور تصمیم ­گیری خواهد شد.

تبصره ۲- تأمین اعتبار ساخت ­و بازسازی سردهنه­ های برداشت آب تخریب ­شده بر اساس نظر قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل ­زده استان صورت می ‏گیرد.

۳- پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات موضوع این تصویب ­نامه متناسب با درصد خسارت خواهد بود.

۴- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف دو هفته از ابلاغ این تصویب ‌نامه نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه و چگونگی پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب ‌نامه با هماهنگی وزارت کشور اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس­ جمهور