اصلاح اساسنامه شرکت های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر)

تصویب نامه در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر)
مصوب 1397,08,15

هیئت وزیران در جلسه 14 /5 /1397 به پیشنهاد شماره 02 /100 /55886 مورخ 3 /5 /1397 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری – مصوب 1366- تصویب کرد:

اساسنامه شرکت های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر) به ترتیب موضوع تصویب نامه های شماره 41292 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41287 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41290 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41274 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41321 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41315 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41281 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41293 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41299 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41279 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41282 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41276 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41304 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41316 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41273 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393، شماره 41336 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393 و شماره 41308 /ت48036هـ مورخ 17 /4 /1393 به شرح زیر اصلاح می شود:

1 – در ماده (14)، عبارت "سه یا" قبل از عبارت "پنج عضو" اضافه می شود.

2 – در ماده (18)، عبارت "اکثریت اعضا" به عبارت "حداقل سه نفر از اعضا" اصلاح می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 7453 /102 /97 مورخ 7 /8 /1397 شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور