کلانتری های استان مرکزی

کلانتری مرکز چالدران استان آذربایجان غربی

کلانتری مرکز چالدران استان آذربایجان غربی

آدرس:چالدارن - خیابان 17 شهریور
بخش دشتک چالدران استان آذربایجان غربی

بخش دشتک چالدران استان آذربایجان غربی

آدرس:45 کیلومتری چالدران به بخش دشتک
پاسگاه حراملو چالدران استان آذربایجان غربی

پاسگاه حراملو چالدران استان آذربایجان غربی

آدرس:کیلومتر 12 جاده چالدارن به دشتک - روستای حراملو
پاسگاه قره چی بلاغی چالدران استان آذربایجان غربی

پاسگاه قره چی بلاغی چالدران استان آذربایجان غربی

آدرس:کیلومتر 18 جاده چالدارن به خوی روستای قره چی بلاغی
پاسگاه به به جیک چالدران استان آذربایجان غربی

پاسگاه به به جیک چالدران استان آذربایجان غربی

آدرس:کیلومتر 40 جاده چالدارن به چایپاره روستای قره نقو