اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

تصویب نامه در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران موضوع تصویب نامه شماره 2730/ ت 28225 هـ مورخ 20/ 3/ 1382 و اصلاحات بعدی آن
مصوب 1396,06,08

هیئت وزیران در جلسه 8/ 6/ 1396 به پیشنهاد شماره 100/ 20/ 12805/ 96 مورخ 27/ 1/ 1396 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، موسسات، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت- مصوب 1377 - تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، موضوع تصویب نامه شماره 2730/ ت 28225 هـ مورخ 20/ 3/ 1382 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1- تبصره (1) ماده (15) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1- انتخاب معاون ذی ربط وزیر نیرو در امور آب از سوی مجمع عمومی به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت بلامانع است.

2- در تبصره (2) ماده (15) عبارت "به استثنای رییس هیئت مدیره" پس از عبارت "اعضای هیئت مدیره" الحاق می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 2943/ 102/ 96 مورخ 27/ 7/ 1396 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور