اصلاح بند (الف) ماده (6) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

اصلاح بند (الف) ماده (6) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
مصوب 1396,09,12

هیأت وزیران در جلسه 12 /9 /1396 به پیشنهاد شماره 111180 /34429 مورخ 8 /9 /1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377 – تصویب کرد:
در بند (الف) ماده (6) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 73523 /ت 54371هـ مورخ 15 /6 /1396 واژه «، اجرا» حذف و عبارت «همچنین اجرای طرح های بیمارستانی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در مواردی که به موجب قوانین به شرکت محول می گردد.» به انتهای آن اضافه می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 3644 /102 /96 مورخ 29 /9 /1396 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری