اصلاح مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح تصویبنامه شماره 41571/ت92ک مورخ 1373/08/21 در خصوص مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1374,02,04

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۴ /۲ /۱۳۷۴ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲ /ت ۳۰ هـ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۷۳) به استناد بند (‌د) ماده (۴) قانون «‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری‌ اسلامی ایران» - مصوب ۱۳۷۲ - تصویب نمودند:

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع تصویبنامه شماره 41571 /ت 92 ک مورخ 21 /8 /1373) به شرح زیر اصلاح می ‌شود:
متن‌ های زیر به عنوان ماده (4) و تبصره‌های (1) و (2) آن جایگزین ماده (4) تصویبنامه و تبصره آن می ‌شود:
‌ماده 4 - اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق قصد عبور از کشور را داشته باشند باید طبق مقررات، تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی‌ منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند.
تبصره 1 - دفتر مذکور حداکثر ظرف 48 ساعت تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ خواهد داد.
تبصره 2 - در صورتی که نمایندگی وزارت امور خارجه موضوع ماده (4) آیین ‌نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجی ‌موضوع ماده (4) آیین ‌نامه مزبور برای مسافرت به سایر نقاط کشور باید تقاضای خود را بدفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم‌ نمایند. این دفتر ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه مکلف است پاسخ تقاضا را حداکثر ظرف 48 ساعت از تاریخ دریافت به متقاضی اعلام نماید.

این تصویبنامه در تاریخ ۲۱ /۳ /۱۳۷۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور - -حسن حبیبی