ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
       به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور
مصوب 1389,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

1ـ تعاریف:
       قانون: قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
       معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
       قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
       قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.
       دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
       ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
       رئیس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

2ـ دستگاه های اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرمها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت اقدام نمایند.

3ـ دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارائی های سرمایه‌ای استانی و همچنین طرح های استانی مصوب، مندرج در پیوست شماره یک قانون را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت، مبادله نمایند.

4ـ تخصیص و پرداخت به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.

5 ـ وزارت آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استان ها) موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال 1389 حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1388 محاسبه و عمل نماید.

6 ـ در اجرای قانون، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند موارد زیر را رعایت نمایند: 

الف ـ تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود، مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم و با رعایت اجزاء « د» و « هـ» بند (7) قانون تا تاریخ 15/8/1389.

ب ـ ممنوعیت خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی.

تبصره ـ موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز خواهدبود.

ج ـ رعایت دقیق و کامل ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور نمی‌باشد.

د ـ ممنوعیت هرگونه افزایش در سرفصل هزینه‌های شرکت ها در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه سواری و لوازم اداری.

7ـ عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آن‌ها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

8 ـ شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند، ضمن رعایت جزء « س» بند (2) و اجزاء « د» و « هـ» بند (7) قانون، پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی موضوع جزء « الف» بند (7) قانون را با توجه به میزان نقش و اثرگذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقاء بهره‌وری با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین، حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نمایند. مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیأت وزیران بلامانع است.

9ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یادشده برسانند. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

10ـ در اجرای اجزاء « ن» و « ف» بند (7) قانون، سه درصد (3%) از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبارها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود. معاونت و استانداری‌ها مسؤول حُسن اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند.

11ـ انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، صرفاً براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جلمه عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهدشد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است.

12ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

13ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء « ط» بند (7) قانون صرفاً با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است معاونت مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یادشده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت به تأمین موارد مذکور اقدام شود.

14ـ دستگاه های اجرایی مشمول بند (11) ضوابط اجرایی که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک های غیرنقدی خود را (اعم از اموال منقول و غیرمنقول) براساس چارچوبی که توسط معاونت تعیین می‌شود. هر سه ماه یک بار به معاونت اعلام نمایند.

15ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مجاز خواهدبود.

16ـ خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز می‌باشد.

17ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3ـ107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان خرداد ماه سال 1389 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تأیید کمیته یادشده (با رعایت جزء « س» بند (2) قانون) از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند.

18ـ دستگاه های اجرایی موظفند در سال 1389، نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی‌الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.

تبصره 1ـ دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

تبصره 2ـ با توجه به جایگاه روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری، پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی، اطلاعیه و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.
روزنامه رسمی و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطلاعیه و یا عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیرالانتشار الزامی است از حکم فوق مستثنی خواهدبود.
       مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به هنگام تصمیم‌گیری در مورد تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت، مراتب فوق را رعایت نمایند. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول رعایت این حکم می‌باشند.

19ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشـناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

20ـ مراجع و دستگاه های موضوع جزء « س» بند (2) قانون، قبلاً تأییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند.

21ـ در اجرای جزء «ع» بند (2) قانون، تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه ها، منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور به معاونت طبق فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط و منطبق با موافقتنامه خواهدبود. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حُسن اجرای این بند می‌باشند.

22ـ در مورد اعتباراتی که در جداول (1/7)، (2/7)، (3/7) و (4/7) قانون با عنوان « درآمد ـ هزینه» یا « مازاد بر رقم لایحه، درآمد ـ هزینه» درج شده است، دستگاه‌های اجرایی مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌های خود مشخص کنند. تعهد و پرداخت اعتبارات یادشده بعد از حصول اطمینان از واریز درآمدهای مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است.

23ـ دستگاه های اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت تسلیم نمایند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به انجام هیچ‌گونه هزینه‌ای نسبت به این اموال، پس از انقضاء مهلت فوق نمی‌باشند.

24ـ در اجرای جزء « الف» بند (2)، بند (3) و سایر احکام و ردیف‌ها و بندهای قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات، همکاری و هماهنگی با معاونت می‌باشند.

25ـ معاونت تا پایان خردادماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء «ج» بند (8) قانون و اعلام آن به سازمان خصوصی‌سازی اقدام می‌نماید. سازمان خصوصی‌سازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون انجام دهد. در غیراینصورت سهام شرکت های مربوط در اجرای جزء «ج» بند (8) قانون با رعایت قوانین و مقررات، به سازمان ها و نهادهای بستانکار واگذار می‌گردد.

26ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاه های اجرایی، شامل اختلاف در امور مالی از جمله موارد مطالبات دستگاه ها از یکدیگر را در اجرای جزء «ج» بند (10) قانون و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویبنامه شماره 212767ـ ت37550ک مورخ 27/12/1386) به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.
       معاونت یاد شده مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از طریق جابجایی اموال منقول، جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد، مراتب را در اجرای جزء «ج» بند (10) قانون به معاونت اعلام نماید.
مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مذکور و معاونت های یاد شده، مکلفند گزارش تحقق اهداف جزء یادشده را هر شش ماه یک بار به رئیس جمهور ارائه نمایند.

27ـ اجرای جز «ح» بند (2) قانون، صرفاً در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت مجاز است.

28ـ اجـرای قانـون بازنشستگـی پیش از موعد، توسـط دستگاه‌های اجرایـی منـوط به‌رعایت جزء «س» بند (2) قانون می‌باشد.

29ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال 1388، در حدود اعتبارات و شرایط مندرج در موافقتنامه‌ها مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.

30ـ به استناد جزء «ن» بند (2) قانون، طرح پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون موضوع ماده 32 قانون برنامه، صرفاً با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و همچنین تأمین حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات کل طرح در سال اول اجرای آن امکان‌پذیر است.

31ـ معاونت مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزاء «ه‍ «، «ط»، «ح»، «ص»، «م»، «ی» و «ع» بند (2) و اجزاء «ط»، «ن» و «ر» بند (3) و اجزاء «ح»، «ط»، «ع» و «ف» بند (7) و اجزاء بند (8) و سایر بندها و احکام و ردیف‌های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد، بطور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یک بار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هرگونه استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.

32- معاونت مجاز است با تقاضای دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزاء «م»، «ح»، «ط»، «ی»، «ه‍ « و «ص» بند (2) و جزء «ن» بند (7) و اجزاء «الف» و «ب» بند (8) قانون را از اعتبارات، منابع داخلی و یا سود ویژه (مبنای محاسبه مالیات) آنها کسر و به صورت سرجمع به موارد هزینه کرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.

33ـ دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء «ه‍ « بند (2) قانون، موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت ارسال نمایند. استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی با رعایت مقررات مجاز است.

34ـ فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بندهای این ضوابط اجرایی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

35ـ در اجرای جزء «ث» بند (2) قانون، « سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» مکلف است نسبت به ارسال گزارش « عملکرد قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/1385» به همراه جدول زمان‌بندی چگونگی اجرای باقیمانده طرح، توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار موردنیاز در قالب جداول مشخص، حداکثر تا پایان خردادماه به معاونت اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط و مورد تأیید معاونت می‌باشد.

36ـ دستورالعمل اجرایی جزء «‌ن» بند (8) قانون توسط معاونت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

37ـ در اجرای جزء «ق» بند (3) قانون، بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه اداره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال 1388 و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با (اسناد مثبته) به معاونت اقدام نماید. منظور نمودن اصل و فرع تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در جزء «ق» بند (3) قانون به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک، منوط به ارسال مدارک فوق مورد تأیید معاونت می‌باشد.

38ـ در اجرای جزء «ص» بند (3) قانون، بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده‌است، مکلفند تا پایان تیرماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند. معاونت با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود.

39ـ معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی قانوناً ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام خواهد شد.

40ـ مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جدول شماره چهارده (14) قانون پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تأیید کمیسیون فرهنگی دولت می‌رسد.

41ـ دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه و سایر قوانین از جمله پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت‌المال را رعایت نمایند به گونه‌ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط:

الف ـ استفاده از راهکارهای غیربودجه‌ای نظیر واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها (در مقایسه با راهکارهای بودجه‌ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی) در اولویت قرار گیرد.

ب ـ در پرداخت از محل منابع عمومی راهکارهای پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به روش‌های پرداخت بلاعوض ترجیح و اولویت داده شود.

ج ـ تعهدات قبلی دستگاه در سال 1389 مختومه شود و موافقتنامه مربوط با رعایت این جزء تنظیم گردد.

د ـ در تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از ظرفیت‌های قانون به خصوص اجزاء بند (8) در اولویت قرار گیرد.
معاونت موظف است نمونه سند گواهی رعایت موارد فوق را جهت امضای بالاترین مقام دستگاه تهیه و ضمیمه موافقتنامه نماید. رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظفند رعایت اولویت‌های فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعایت نمایند.
رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.

42ـ استفاده از مقررات راجع‌به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای با اولویت تأمین منابع بودجه اعم از منابع درآمدی و اجرای احکام و بندهای قانون خواهد بود.

43ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای اصلاح الگوی مصرف با اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر، منابع عمومی و منابع در اختیار خود را به گونه‌ای هزینه نمایند که در پایان سال مالی 1389 کلیه هزینه‌ها غیر از پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی حداقل 20% نسبت به عملکرد سال 1388 کاهش یابد. صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به انرژی، کاغذ، مکالمات مخابراتی، آب، سفرها، همایش‌ها، اقلام مصرفی، تجهیزات و تعمیرات، استفاده از اموال دولتی نظیر خودرو اعم از دولتی یا اجاره‌ای یا مشابه آن و رایانه و نیز استفاده از ظرفیت‌های قراردادی، در اولویت قرار دارند. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حسن اجرای این بند هستند.

44ـ به‌منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه‌جویی در دستگاه‌ها، معاونت موظف است ضمن ارائه گزارش‌های شش ماهه از وضعیت عملکرد هر دستگاه، نسبت به‌رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از حیث پایبندی به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرایی و اصول صرفه‌جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تشویق دستگاه‌هایی که بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌های محدودکننده در مورد دستگاه‌هایی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند، ارائه نماید.

45ـ به منظور ثبت و شفاف‌سازی استانداردها و معیارها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه‌سازی خدمات و فعالیت‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به همکاری با معاونت می‌باشند.

46ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از گزارش‌های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز و مؤسسات غیردولتی وابسته به آن، که انجام شده یا می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع می‌باشد.
       مضافاً دستگاه‌های قوه مجریه درخصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با معاونت حقوقی رئیس جمهور و در زمینه اعتبارات و کمک‌های پژوهشی با معاونت علمی و فن‌آوری رئیس جمهور هماهنگی لازم را نیز معمول نمایند.

47ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با استفاده از مجوز بند (8) و سایر مجوزهای مندرج در قانون و در غیر این صورت، در اجرای بند «ب» ماده (89) قانون تنظیم، تعیین تکلیف می‌گردد. رؤسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنان و نیز ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به تشخیص معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم این بند می‌باشند.

48ـ دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (146) قانون برنامه موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» اعلام نمایند تا نسبت به تأمین نیروهای مورد تقاضای دستگاه‌های اجرایی، از این محل در چارچوب قوانین و مقررات اقدام گردد.

49ـ اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفاً برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند.

50 ـ استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جز در قالب ظرفیت‌های قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و مؤسسات یادشده و مدیران مالی و ذی حساب‌های مربوط، مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.

51 ـ نظر به ضرورت محدودبودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهیلات در محل‌های تعیین شده قانونی، هرگونه وجهی که در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه، کمک و عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده می‌شود پس از تخصیص صرفاً در همان محل و در چارچوب مفاد موافقتنامه قابل تعهد و هزینه می‌باشد و پرداخت هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های تبعی، پرسنلی، نظارتی، بازخریدی، غنی‌سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع، واسطه‌گری و سود و هزینه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع کسری، قابل پذیرش نخواهد بود. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند.

52 ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نیازهای خود در برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نظیر آن را از نیروی انسانی و سالن‌ها و محل‌ها و سایر امکانات در اختیار دستگاه‌ها، بدون پرداخت هزینه تأمین نمایند. در مواردی که بخش غیردولتی مجری برگزاری می‌باشد، هزینه سالن‌ها و محل‌های دولتی، امکانات و نیروی انسانی یادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند. نظارت بر اجرای این بند و ارائه گزارش آن بر عهده معاونت می‌باشد.

53 ـ برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات عمومی و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثناء با تشخیص و در حدود موافقت رئیس جمهور قابل انجام است.

54 ـ در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طریق ساز و کار بند « و» قانون بودجه سال 1386 کل کشور پرداخت می‌شود.
       انجام تعهد و هزینه کرد اعتبارات وزارت یادشده منوط به عدم کسری در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصیص اعتبار مصوب، امکان‌پذیر است.

55 ـ رد دیون و مطالبات به ویژه در مورد وزارتخانه‌های « آموزش و پرورش»، « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، « دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «بازرگانی»، «جهاد کشاورزی»، «صندوق‌ها»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و بانک‌ها و بیمه‌ها از محل سهام بنگاه‌های قابل واگذاری با اولویت اموال و امکانات دولتی در اختیار دستگاه‌های مذکور، مجاز است.

56 ـ هـرگونه استـخدام در اجـرای قوانیـن و مقـررات منوط به عـدم امـکان تأمین افراد ذی صلاح از محل نیروهای مازاد و موجود دستگاه‌ها و تأمین قبلی بار مالی آن از محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع دستگاه‌، توسط رئیس دستگاه می‌باشد. نمونه سنـد گواهی تعهد رئیـس دستگاه مبـنی بر رعایت این بند و عدم کسری اعتبارات و منابع دستگاه برای اجرای کلیه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالی (اعم از تعهـدات انتـقالی سال های قبـل و تعهدات جاری) توسط معاونت تهیه و ضمیمه موافقتنامه برای امضای رئیس دستگاه و ذی حساب یا مدیر مالی مربوط ارائه می‌شود.

57 ـ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1389 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) به عمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد براعتبارات مذکور از رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.

58 ـ وظایفی که بر عهده شرکت‌های دولتی قرارگرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. مؤسسات عمومی غیردولتی صرفاً در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور ممنوع می‌باشد.
مسؤولیت اجرای این بند با رؤسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذی حسابان می‌باشد.

59 ـ مسؤولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقتنامه‌ها و تخصیص‌ها بر عهده رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.
معاونت مـوظف به نظارت بر حسـن اجرای موارد فوق و ارایه گـزارش نوبـه‌ای به رییس جمهور می‌باشد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد