آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی
مصوب 1389,09,14با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1389‏بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و به استناد تبصره (1‏) ماده (4‏) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی - مصوب 1389 ‏- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
مصوب 1389,09,14با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده -1دراین آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

‏الف - قانون: قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی - مصوب 1389 ‏-

ب - مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

‏پ - وزارت: وزارت صنایع و معادن

ماده 2‏- وزارت مکلف است نسبت به اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردها و سایر عناوین مندرج در ماده ( 1‏) قانون پس از تصویب مرجع مذکور در قانون اقدام و در صورت عدم رعایت از سوی خودروسازان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده 3- مؤسسه مکلف است براساس درخواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهای مندرج در ماده
( 1‏) قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند. وزارت مکلف است از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرو غیراستاندارد جلوگیری نماید.

تبصره 1- ثبت سفارش و یا ورود خودروهای فاقد استاندارد اعلامی از سوی وزارت ممنوع است.

تبصره 2(اصلاحی 06/11/1392)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید.

ماده 4- وزارت مکلف است فهرست کالاهای صنعتی دارای تأیید مؤسسه را به وزارت بازرگانی اعلام نماید. وزارت بازرگانی مکلف است از ثبت سفارش و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به ‏کشور جلوگیری نماید.

تبصره - توزیع تولیدات صنعتی داخلی فاقد تأیید مؤسسه نیز ظرف یکسال پس از تصویب قانون ممنوع است.

ماده 5- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از واردات کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید.

ماده 6- وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد می توانند از تشکل های صنعتی برای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد استفاده نمایند.

ماده 7‏- مؤسسه مکلف امت فهرست مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید را از طریق رسانه ها منتشر نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالاهای صنعتی به کشور نمونه ای از آن را برای دریافت تأیید مؤسسه ارایه کنند. ثبت سفارش کالاهای صنعتی وارداتی توسط وزارت بازرگانی پس از دریافت گواهی استاندارد، مجاز است.

تبصره - وارد کنندگان کالاهای صنعتی مکلفند نسبت به الصاق بر چسب گواهی استاندارد اقدام نمایند. توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالاهای قاچاق خواهد بود.

ماده 8 ‏- وزارت مکلف است برنامه زمان بندی اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای صنعتی تولید داخل و چکونگی توزیع آن را تهیه و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اعلام نماید.

ماده 9‏- به منظور ارتقاء سطح کیفی کالاهای صنعتی تولید داخل، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اعتبار موضوع تبصره (2‏) ماده (3‏) قانون را در ذیل اعتبارات وزارت صنایع و معادن پیش بینی و منظور نماید تا توسط وزارت مذکور برای اجرای پروژه های تحقیق و توسعه کالاهای صنعتی به مصرف برسد.

ماده 10- وزارت صنایع و معادن مکلف است فهرست کالاها و تولیداتی را که حفظ تولید و اشتغال آنها مستلزم تعیین تعرفه مناسب می باشد، تهیه و به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. اتخاذ تصمیم درخصوص تعرفه این قبیل کالاها بنا به پیشنهاد وزارت مذکور خواهد بود.

ماده 11‏- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای قانون و این آیین نامه برعهده وزارت بوده و وزارت یادشده مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش لازم را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور