اصلاح ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون هوای پاک

اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون هوای پاک
مصوب 1397,11,24

هیئت وزیران در جلسه 24 / 11 / 1397 به پیشنهاد شماره 146914 / 35322 مورخ 6 / 11 / 1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون هوای پاک موضوع تصویب نامه شماره 94284 / ت55073هـ مورخ 17 / 7 / 1397، عبارت "بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان" حذف و عبارت "تعیین مصادیق این ماده بر اساس دستورالعمل سازمان مشخص خواهد شد."
به انتهای ماده یاد شده اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور