الحاق تبصره (8) به ماده 5 آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای 3 و 4 بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 97 کل کشور

تصویب نامه در خصوص تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با مطالبات دولت از سازمان تامین اجتماعی
مصوب 1397,11,14

هیئت وزیران در جلسه 14 /11 /1397 به پیشنهاد شماره 242214 /57 مورخ 7/ 11/ 1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (8) به ماده (5) آیین ‌نامه اجرایی بند (و) و جزء ‌های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب ‌نامه شماره 54036 /ت55413هـ مورخ 30 /4 /1397 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌ نامه شماره 85683 /ت55747هـ مورخ 1 /7 /1397 اضافه می‌ شود:
تبصره 8 - در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - وزارت مجاز است بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی ‌سازی) از سازمان تأمین ‌اجتماعی (شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) این آیین ‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور