فهرست مشاوره های عقد موقت


ازدواج دائم غیر رسمی و نداشتن مدرک

من دختری رو دوست داشتم اوهم منو ولی با خانواده اش سازش نبود و مخالفت میکردنند بعد از یک و نیم سال انتظار اتفاقی بینمون افتاد که به اجبار رفتیم عقد کردیم و خانم چونکه نمیتونست بیایید اقرارنامه از ثبت احوال بر ازدواج قبل نداشته اس و کپی شناسنامه خود و مادر و پدر و در زیر اقرار نامه دادن وکالت به من که شوهرش هستم برا خواندن صیغه عقد دایم و اینکه طبق قول و قرارمون شروطی هم بود که نوشتم و او باز در این مورد اعلام وکالت رو به من داد و اعتماد داشت که منم طبق خواسته و توافقمون نوشتم و به همراه کپی هایی خودم بردم محضر که بعد از صحبت که عقد کنیم ولی بخاطر شرایط خاص خانمم و شرط اینکه خانواده هامون رو راضی کنیم و جشن عقد و عروسی و طبق رسم و رسوم انجام بگیرد گفت وارد شناسنامه و ثبت نشود از این رو فرستادند پیش اخوندی که غیر رسمی خطبه عقد رو با همین مدارک میخواند و قرار شد اگر خانواده ها راضی نشدنند و همه چی برهم شد همینو به همین ترتیب ثبت کنیم و برای اینکه برگه ها تا حدودی رسمیت بدیم تمبر رویشون باطل و کپی پیش خودمون و بقیه رو نزد محضری که فقط جاشو بلدو گفتند که تخلفات زیادی داشته و پملپش کردنند هستند حالا با مشکلات که میدانستیم بعد هشت سال که در عقد هم بودیم خانواده اش دختر رو برده انند و اجازه نمیدهند و اون رو هم ترسانده در حدی که منو بخاطر نداشتن مدرک رسمی و یا برگه عقد دایم نشان میدهد و میگویند تو دوست بوده ای و برو دنبال کارت ماهم همینطور و خودمون میدونیم با اینکه میگی خطبه خونده شدس که شاهد و استشهادیه محلی هم هست برگه اقرار و دادن وکالت به من به امضا و اثر انگشت خودش هم دارم ولی نمیتونم کاری کنم که بتونم بروم دنبال همسرم یکی از شروط عقد همین بود که با عقد بتونم از خودم و اون دفاع کنم؟