کتاب داوری تجاری بین المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، نخستین چاپ از آن در سال 1391 توسط انتشارات سمت به زینت چاپ آراسته شد و در سال 1396 چاپ هفتم آن منتشر شد.

کتاب حاضر متشکل از ده فصل می باشد که فصل به فصل نویسنده به تشریح مطالب مرتبط با داوری تجاری می پردازد. در فصل نخست به عنوان پیش درآمدی بر آغاز فصول، مفهوم داوری در قالب معنای لغوی و اصطلاحی و مشخصات و ویژگی های اصلی داوری تشریح می گردد. سپس انواع داوری از جهت داخلی و بین المللی، موردی و سازمانی، اختیاری و اجباری، تجاری و غیرتجاری مورد بحث قرار می گیرد. در فصل دوم، به قیاس داوری با سایر روش های حل و فصل اختلافات پرداخته و مزایا و معایب هر یک تشریح می کند. فصل سوم نیز موافقتنامه داوری یا قرارداد داوری است که صلاحیت رسیدگی داوران مطابق با موافقتنامه مزبور نسبت به رسیدگی به اختلاف و صدور رأی می باشد. فصل چهارم به سازمان های داوری که اهمیت زیادی در سطح بین المللی و همچنین ایران دارد، می پردازد. در فصل پنجم، چگونگی تشکیل دیوان داوری، تعداد اعضای آن، شرایط داوران، جرح و جایگزینی آن ها را بررسی می نماید. در فصل ششم، شروع داوری، ابلاغ درخواست داوری، صلاحیت دیوان داوری، زبان داوری بررسی می گردد. در فصل هفتم، مباحثی از قبیل تعیین قانون حاکم برای تشخیص اهلیت طرفین به منظور ارجاع اختلاف به داوری، قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، قانون حاکم بر آیین رسیدگی، و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد. فصل هشتم مطالبی از جمله نحوه رسیدگی، ارزیابی دلایل و صدور ردی، تصحیح و ابلاغ آن را دربر می گیرد. تقاضای اعتراض به رأی داوری و شرایط اقامه چنین اعتراضی در فصل نهم بررسی می شود. فصل دهم به ضمانت اجرای عدم اجرای رأی از سوی محکوم علیه می پردازد.

در نتیجه نویسنده تشریحی عمیق نسبت به مباحث داوری تجاری در کتاب حاضر ارائه می دهد که هر خوانده را در راستای یافتن مطالب ژرف تر سوق می دهد.