کتاب "کلیات حقوق اساسی" به قلم دکترمحمدرضا ویژه توسط انتشارات سمت در سال 1397 با ذکر اصلاحاتی به چاپ پنجم رسید. آقای دکتر محمدرضا ویژه دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، ایشان در سال 1387 دکتری خویش را درحوزه حقوق عمومی از دانشگاه بوردو اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان می توان، دوره پیشرفته حقوق عمومی نشر جنگل 1390، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن نشر شهر دانش 1393، چالش های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نشر مجد 1394 و ... را مثال زد.

حقوق اساسی دانشی در حوزه حقوق عمومی است. در یک نگرش کلی، چهار غایت را برای حقوق اساسی مدرن می توان در نظر گرفت؛ ساماندهی قدرت سیاسی، تنظیم روابط شهروندان و قدرت سیاسی و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان. در حقوق اساسی به الگویی نیازمندیم تا تمامی غایت های فوق را با استفاده از سازوکارهای موجود در آن تحقق بخشیم و منطق حقوق اساسی بر این الگو حاکم باشد. با ذکر این مقدمه کتاب پیش رو به پنج مبحث کلی تقسیم می شود و البته پیش از بیان مباحث کتاب، کلیاتی در خصوص چیستی حقوق اساسی و لازمه وجودی آن در یک کشور بیان می شود. در مبحث نخست نظریه عمومی دولت را در قالب دو عنصر اساسی آن، یعنی یک دولت و حاکمیت تشریح می نماید. در مبحث دوم به تنظیم کننده روابط حقوقی شهروندان و قدرت سیاسی یعنی قانون اساسی می پردازد و ابتدا جایگاه برتر قانون اساسی را در میان سایر قوانین بیان و سپس نهاد مؤسس و نظارت بر قانون اساسی را تشریح می کند. مسئله حقوق و آزادی های سیاسی که به موجب قانون اساسی برای افراد یک جامعه بروز پیدا می کند در مبحث سوم بررسی می شود و چگونگی مشارکت شهروندان در تصمیم سازی های کلان یک کشور را تشریح می کند. در مبحث چهارم به شاکله قدرت سیاسی کشور می پردازد و این شاکله را به صورت عمودی و افقی تشریح می کند. در مبحث پنجم قوای سه گانه یک کشور را یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه را مورد به مورد تشریح و صلاحیت و ارتباط آن قوا را با یکدیگر و ارجحیت قوه مقننه در یک شاکله هرمی شکل بعنوان نهاد برتر را مورد مداقه قرار می دهد.

در نتیجه نویسنده در کتاب حاضر تلاش دارد تا با ذکر کلیاتی پیرامون حقوق اساسی و چگونگی اداره کشور و حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان زمینه ای کلی در ذهن نویسنده ایجاد تا مقدمه بر درک و شناخت مطالب کلیدی حقوق اساسی شود.