دفاتر پیشخوان شهر لارستان

دفتر پیشخوان دولت  بنارویه شهرلارستان شماره 72-25-1489 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت بنارویه شهرلارستان شماره 72-25-1489 در استان فارس

مسئول: زهرا ایزدی

آدرس:خیابان رایگان- روبروی مدرسه راهنمایی
دفتر پیشخوان دولت  بیرم شهرلارستان شماره 72-25-1488 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت بیرم شهرلارستان شماره 72-25-1488 در استان فارس

مسئول: عباس ابراهیمی

آدرس:میدان شهداء- خیابان روستایی- محله قبله
دفتر پیشخوان دولت  لار شهرلارستان شماره 72-25-1487 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت لار شهرلارستان شماره 72-25-1487 در استان فارس

مسئول: عبدالمجید عالی

آدرس:شهر قدیم - مدرس جنوبی- پاساژ پویا- طبقه پایین
دفتر پیشخوان دولت  شهرلارستان شماره 72-25-1269 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت شهرلارستان شماره 72-25-1269 در استان فارس

مسئول: فاطمه نقرئی

آدرس:شهر قدیم - چهارراه گردان - خیابان هنگ - بعداز پاساژ سلمان
دفتر پیشخوان دولت  شهرلارستان شماره 72-25-1388 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت شهرلارستان شماره 72-25-1388 در استان فارس

مسئول: منصور سلیمانی

آدرس:خیابان مخابرات- مجتمع فضل- واحد 10 و 11

دفاتر پلیس+10 شهر لارستان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 7117811لارستاناستان فارس

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 7117811لارستاناستان فارس

آدرس:فارس - لارستان - لار - بین دوشهر بعد از فلکه امام خمینی جنب دانشکده علوم پزشکی نرسیده به پمپ بنزین صالح پور
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 7117812لارستاناستان فارس

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 7117812لارستاناستان فارس

آدرس:فارس - لارستان - لارستان - شهر قدیم - جنب گلزار شهدا - ساختمان میقات

کلانتری های شهر لارستان

پاسگاه بریز لارستان استان فارس

پاسگاه بریز لارستان استان فارس

آدرس:کیلومتر 30 محور لار به جهرم
پاسگاه کوره لارستان استان فارس

پاسگاه کوره لارستان استان فارس

آدرس:کیلومتر 75 محور لار به خنج
پاسگاه فیشور لارستان استان فارس

پاسگاه فیشور لارستان استان فارس

آدرس:کیلومتر 125 محور لار به کاریان
پاسگاه هرمود باغ لارستان استان فارس

پاسگاه هرمود باغ لارستان استان فارس

آدرس:کیلومتر 74 محور لار به کاریان
پاسگاه صحرای باغ لارستان استان فارس

پاسگاه صحرای باغ لارستان استان فارس

آدرس:کیلومتر 70 محور لار به بندر عباس