دفاتر اسناد رسمی شهر فرخ شهر

دفتر اسناد رسمی شماره 60فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری

دفتر اسناد رسمی شماره 60فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:سیدبهرام میرباقری قهفرخی

آدرس:فرخ شهر خیابان شهدا ابتدای خیابان دانش روبروی بانک کشاورزی - کد پستی: 8831837373
دفتر اسناد رسمی شماره 70فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری

دفتر اسناد رسمی شماره 70فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:محمدعلی نظری سرمازه

آدرس:فرخ شهر خیابان ساحل شرقی حد فاصل خیابان امام و خیابان دانش - کد پستی: 8831733367
دفتر اسناد رسمی شماره 36فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری

دفتر اسناد رسمی شماره 36فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:مرتضی عظیمی

آدرس:فرخشهر خیابان امام روبروی بانک صادرات - کد پستی: 8831835693
دفتر اسناد رسمی شماره 52فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری

دفتر اسناد رسمی شماره 52فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:فرامرز برخورداری ناغانی

آدرس:فرخشهر خیابان شهدا روبروی بانک انصار - کد پستی: 8831834735