فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر صومعه سرا (7623 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 288صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 288صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:نرجس پیراسته آذرنژاد

آدرس:گیلان - صومعه سرا - صومعه سرا، میدان انتظام ، بلوار شهید بهشتی ، روبروی بیمارستان امام خمینی ، طبقه اول
دفتر اسناد رسمی شماره 88صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 88صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:

آدرس:صومعه سرا - کد پستی:
دفتر اسناد رسمی شماره 39صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 39صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:اکبر عبداله پورگوراب پسی

آدرس:صومعه سرا تولم شهر خ امام روبروی پاسگاه - کد پستی: 4363135144
دفتر اسناد رسمی شماره 133صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 133صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:جواد داورپناه طهارمی

آدرس:صومعه سرا خ امام خمینی روبروی بانک ملی مرکزی - کد پستی: 4361613754
دفتر اسناد رسمی شماره 78صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 78صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:محمد جعفرنیا

آدرس:صومعه سرا خ برشنورد خ جمهوری روبروی تامین اجتماعی - کد پستی: 4361737876
دفتر اسناد رسمی شماره 234صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 234صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:سعید براتی هنده خاله

آدرس:صومعه سراخ امام خمینی پایین ترازبانک ملی مرکزی ساختمان قانع دوست ط همکف - کد پستی: 4361974841
دفتر اسناد رسمی شماره 110صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 110صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:ابوالقاسم بابائی کسمائی

آدرس:صومعه سراخ برشنورد روبروی بانک رفاه کارگران - کد پستی: 4361714478
دفتر اسناد رسمی شماره 21صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 21صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:عباس صداقت نیای صومعه سرائی

آدرس:صومعه سراخ برشنورد ساختمان دکتر محجوب طبقه 1 - کد پستی: 4361714477
دفتر اسناد رسمی شماره 129صومعه سرا در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 129صومعه سرا در استان گیلان

سردفتر:سید ابوالحسن میرمشتاقی

آدرس:صومعه سرا-خیابان برشنورد-کوچه شهید برزو - کد پستی: 4361916479