فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر فیض آباد (7625 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 33فیض آباد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 33فیض آباد در استان خراسان رضوی

سردفتر:

آدرس:فیض آباد مه ولات خیابان امام خمینی مقابل بانک سپه - کد پستی: 9531645796
دفتر اسناد رسمی شماره 16فیض آباد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 16فیض آباد در استان خراسان رضوی

سردفتر:علی ملکی

آدرس:فیض آبادخ امام خمینی نبش امام خمینی 6 جنب بانک رفاه پ 3 - کد پستی: 9531876186
دفتر اسناد رسمی شماره 1فیض آباد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 1فیض آباد در استان خراسان رضوی

سردفتر:زهرا قرایی میاندهی

آدرس:فیض اباد خیابان امام خمینی روبروی بانک سپه - کد پستی: 9531714884
دفتر اسناد رسمی شماره 2فیض آباد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 2فیض آباد در استان خراسان رضوی

سردفتر:خلیل رحیمی

آدرس:مه ولات - فیض آباد خ عدالت روبروی عدالت 5 - کد پستی: 9531884157