بسمه تعالی

 

در تاریخ …………………اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسان شرکت با مسئولیت محدود……………………………… با حضور کلیه اعضاء و شرکاء در محل شرکت بنشانی:…………………………………….تشکیل گردیده است و به این شرح تصمیمات ذیل الذکر را باتفاق آراء ونظرات مورد تصویب قراردادند :

۱) تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت نامه رسمی تنظیم گردیده و به امضاء کلیه شرکاء رسید .

۲) اساسنامه شرکت مورد مطالعه کلیه شرکاء واقع ومشتمل بر ………………….. ماده و ………………….. تبصره تنظیم گردید و بعد از تصویب و اعلام موافقت شرکاء کلیه صفحات آن توسط تمامی شرکاء امضاء می گردد .

۳) اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای شد و به این شرح انتخاب گردید:

الف) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….

ب) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….

ج) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….

اعضای هیئت مدیره مذکور برای مدت …………………. (سال . ماه ) انتخاب شدند .

۴) کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته ، برات ، چک . قراردادها با امضاء آقای / خانم …………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

۵) مبلغ …………………. ریال سرمایه شرکت توسط کلیه شرکاءپرداخت گردید که در اختیار مدیرعامل قرار داده شد و مدیرعامل با امضای این صورتجلسه اقرار به وصول آن نمود .

کلیه اعضای هیئت مدیره   و مدیر عامل  اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد .

۶) به آقای / خانم …………………. ( احد از شرکا یا شخص خارج از شرکت یا وکیل شرکت ) با حق توکیل غیر وکالت داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی اقدام به ثبت و امضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید .

۷) اعضای هیئت مدیره با امضای این صورت جلسه قبول سمت می نمایند .

        نام و نام خانوادگی                                سمت                       امضاء

۱) …………………. ………………….                     ………………….              ………………….

۲) …………………. ………………….                     ………………….             ………………….

۳) …………………. ………………….                    ………………….             ………………….

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.