موصی : خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن : 

با اقرار به وحدانیت خدای تعالی و خاتمیت نبوت محمد (ص) رسول اکرم و لایت حضرت علی بن ابیطالب  علیه سلام و یازده فرزند آن بزرگوار و اقرار به تمام ماجاء به النبی  صلی علیه و آله و سلم و در کمال صحت و سلامت عقل و شعور و شمول توفیقات ربانی و تائیدات سبحانی بر خود به اقراره .

 موصی له : خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم               دارای شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

 موصی به : تمامت مقدار ................... دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه             سمت     به مساحت                        متر مربع قطعه                   تفکیکی دارای  پلاک                   فرعی از               اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                      فرعی از اصلی مرقوم واقع در

 اراضی                   بخش           ثبتی تهران با قدر السهم از عرصه کل و ازسایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت  شماره             مورخ             صفحه          جلد             به شماره چاپی                     صادره به نامه موصی با برق اختصاصی شماره پرونده                   تماماً و بقدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده                           و آب مشترک شماره اشتراک                  و از گاز شهری شماره اشتراک                  منصوبه های در آن را که عیناً و منفعاً و بقدر السهم فوق الذکر برای زمان بعد از فوت موصی مجاناً به موصی له تملیک نموده و می نماید .

قبول : موصی له قبول وصیت نموده لیکن تحقق این تملیک پس از فوت موصی خواهد بود که به هر حال با قبولی فعلی موصی له بعد از فوت موصی ، قبول ثانوی لزومی ندارد .

تذکر : موصی می تواند از وصیت خود رجوع و یا ثانیاً وصیتی بر خلاف این وصیت نماید.

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                      ثبت منطقه               تهران

2- گواهی مالیاتی شماره                    سرممیزی                   تهران

3- پایان کار شماره                     شهرداری منطقه                تهران

  

تاریخ

نام و نام خانوادگی و امضا موصی 

نام و نام خانوادگی و امضا موصی له

نام و نام خانوادگی و امضا شاهد اول

نام و نام خانوادگی و امضا شاهد دوم


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.