درتاریخ  زیر حاضر دفتر شد  متقاضی  خدمت  در بانک  ........  بدینوسیله  تعهد می نماید از تاریخ  شروع  به  کار یا صدور حکم  استخدامی  قراردادی /آزمایشی  حداقل  به  مدت   ........... سال در خدمت  بانک  باقیمانده  وخدمات  ارجاعی  را با کمال  درستی  و جدیت  انجام  دهد و مقررات جاری  اداری  و استخدامی  بانک  را دقیقا"رعایت  نموده  و به موقع  به اجرا گذارد. با توجه  به اینکه  حقوق  و مزایای  پرداختی  بانک  و به  ویژه  امتیازات  متعلقه  به  نامبرده  در نظام بانکی  ب اعنایت  به  تعهد  .......... ساله  خدمت  نامبرده تعیین  گردیده  است  لذا بدینوسیله متعهد و ملتزم  می گردد در صورت  قطع  رابطه  خدمت  با بانک  به  هر دلیل  و علت  که  باشد اعم از اینکه  شخصا" تصمیم  به  ترک  خدمت  بانک  گیرد یا اعمالی  انجام  دهد که  حسب  تصمیم  مقامات ذیصلاح  بانک  به  خدمت  نامبرده  در بانک  خاتمه  داده  شود بعنوان  وجه  التزام  تخلف از ایفای  تعهد خود هر مبلغی  راکه  بانک  تعیین  می  نماید پرداخت  و در صورت استنکاف  نامبرده از پرداخت  وجه  التزام  بانک  حق  دارد از هرگونه  اموال  و دارایی  نامبرده  نزد خود مبلغ مذکور را جزئا" و کلا" برداشت  نموده  و باقیمانده  طلب  خود را از طریق  صدور اجرائیه علیه نامبرده  وصول  نماید و حق  هر گونه  اعتراض  را نسبت  به  مبلغ  تعیین  شده  و اقدامات  اجرایی علیه  نامبرده  از خود سلب  و ساقط می نماید.

ضمنا" ضامن  ........... ضمن  عقد خارج  لازم  متضامنا" با متقاضی  تعهد نمود وجه  التزام  فوق  الذکر را به هر مبلغی  که  بانک  تعیین  می  نماید به  محض  اعلام  کتبی  و رسمی  بانک  بدون  هیچگونه  عذر و بهانه  در وجه  بانک  بپردازد. ضامن  و متقاضی  متضامنا" پرداخت  وجه  التزام  تخلف  از ایفای تعهد موضوع  سند را به  هر مبلغی  که  بانک  تعیین  می  نماید بر عهده  گرفته  به  نحوی  که  بانک بتواند منفردا" یا متضامنا" برای  وصول  وجه  التزام  به  یکی  یا هر دو ایشان  مراجعه نماید و در صورت  اخذ وجه  از هر یک  از ایشان  معادل  مقدار ماخوذه  از عهده  دیگری  ساقط می  گردد.  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره  .........  صادر و تسلیم و این  سند در دونسخه  به  شماره   ........... تنظیم  و اوراق  شماره   #........... و ......... سری   ......... تنظیم گردید. 

  بتاریخ    ............. هجری  شمسی  

     محل امضا .


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.