قرارداد شماره                 مورخ    /    /    طرح های صنعتی که در شهرک های صنعتی ایجاد می شود :

بین امضا کنندگان زیر :

الف : بانک                    ثبت شده به شماره                    در تهران مقیم                    با
 نمایندگی               معروف در همین دفتر طبق معرفی نامه مزبور که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و :

ب:

که از این پس شریک نامیده می شود و :

ج: (متعهدین که اسامی مشخصات اسناد سجلی و محل اقامت آنان در ماده 33 این قرارداد قید گردیده و ذیل این قرارداد را امضاء نموده می نماید )

و از این پس در این قرارداد (متعهدین )نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد حاضر بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) مصوب 8 شهریور 1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه منعقد گردید :

ماده 1-موضوع مشارکت مدنی عبارت است از سرمایه گذاری و اقدام در امر احداث یک باب کارخانه         که نسبت به آن موافقت اصولی شماره                مورخ                 از وزارت صنایع ، اداره کل صنایع            صادر و مشخصات دقیق کمی و کیفی آن به شرح گزارشات بررسی شده از طرف کارشناسان بانک می باشد. که شریک کاملاً از مفاد آن مطلع بوده و مورد تائید وی می باشد و از این به بعد در این قرارداد طرح نامیده می شود . طرح مزبور طبق ضوابط و مقررات مربوط در یک قطعه زمین که به موجب قرارداد                       مورخ    /    /    از طرف شهرک صنعتی                    به شریک واگذار شده است و مشخصات کامل آن به شرح ذیل می باشد احداث خواهد شد (مشخصات کامل زمین محل اجرای طرح )

 ماده 2-بانک و شریک موافقت نمودند که بانک سهم الشرکه خود را به حساب مشترک نزد بانک واریز نماید طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک (که مورد قبول شریک می باشد ) شریک نیز قسمتی  از سهم الشرکه خود را به مصرف احداث قسمتی از طرح موضوع مشارکت رسانده و متعهد گردید بقیه سهم الشرکه خود را به تشخیص و تائید بانک به مصرف احداث بقیه طرح موضوع مشارکت برساند و به محض درخواست بانک سهم الشرکه را نقداً به حساب مشترک واریز نماید ، ضمناً طرح موضوع مشارکت به نسبت             درصد متعلق به بانک و               درصد متعلق به شریک می باشد تشخیص بانک در مورد مصرف شدن سهم الشرکه که شریک جهت احداث طرح موضوع مشترک و یا واریز آن به حساب مشترک مشارکت برای شریک معتبر و غیر قابل اعتراض می باشد .

تبصره 1- واریز سهم الشرکه که بانک به حساب مشترک و استفاده از وجوه حساب مشترک مندرج در ماده تدریجاً با رعایت شرایط قرارداد حاضر و مصرف شدن وجوه برداشت شده قبلی موکول به موافقت و تائید کتبی و قبلی  بانک در هر دو مورد می باشد .

تبصره 2-کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خلال مدت قرارداد حاضر باید به حساب مشترک واریز شود .

تبصره 3- در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یا عدم ایفاء هرگونه تعهدات دیگر وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانک می تواند حساب مشترک را مسدود نموده از وجوه موجود در حساب مشترک تمام یا هر قسمت از سهم الشرکه خود ، سود ، خسارت و زیان های حاصله و یا هرگونه مبالغ دیگری که به نفع بانک منظور گردیده و یا باید منظور گردد را برداشت نماید و شریک حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 3- مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت                 سال تعیین گردید و شریک حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین شریک تعهد نمود ظرف مدت مذکور کار اجرا و احداث طرح موضوع مشارکت را انجام رساند .

تبصره :در هر زمان قبل از خاتمه مدت مندرج در این ماده بانک حق فسخ این قرارداد و یا تمدید آن را به صرف اعلام کتبی به شریک خواهد داشت .

 ماده 4- با توجه به بررسی های انجام شده از طرف بانک هزینه کل احداث طرح موضوع مشارکت طبق ارزیابی بانک که به اطلاع و امضا شریک رسیده ، میباشد و با پرداخت مبلغ                           ریال به عنوان سهم الشرکه به نسبت                         درصد طرح موضوع مشارکت شریک شد .

تبصره : مشارکت بانک و شریک در طرح موضوع مشارکت به صورت مشاع بوده به نحوی که شریک به تنهایی و مستقلاً بدون اذن و اجازه قبلی و کتبی بانک حق هیچ گونه معامله ای تحت هر عنوان نسبت به هیچ یک از اموال موضوع مشارکت را ندارد .

 ماده 5- اداره امور مشارکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک و با نظارت بانک می باشد  و شریک متعهد و ملزم گردید کار اجرا و احداث طرح را طبق نقشه مصوب و پروانه مربوطه از هر حیث و هر جهت راساً و با نظارت بانک                    انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نمی شود و مدیریت شریک تبرعاً و بدون هیچ گونه حق الزحمه ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هر نوع وجهی را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود .

تبصره : هر نوع تغییر در نقشه و پروانه طرح موضوع این قرارداد با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و موافقت کتبی بانک خواهد بود .

 ماده 6- چنانچه در اثر اقدامات شریک تمام یا قسمتی از مال که تلف یا ناقص شود شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به بانک پرداخت نماید . تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غیر قابل رجوع به بانک اختیار داد زیان های موضوع این ماده را راساً از هر گونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب مشترک برداشت نماید و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود .

ماده 7- بانک به نسبت مشارکت ، در سود حاصله مشارکت مدنی سهیم خواهد بود و شریک تعهد نمود سود متعلقه سهمی بانک را طبق محاسبه و تشخیص بانک همزمان با تسویه مشارکت مدنی موضوع قرارداد حاضر به بانک بپردازد. 

ماده 8- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زائد بر میزان سرمایه مشارکت مدنی با انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده 9- شریک قبول و تعهد نمود که در طول مدت مشارکت با بانک با هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری هیچ گونه قراردادی نسبت به موضوع مشارکت منعقد ننماید.

ماده 10- شریک حق ندارد بدون موافقت کتبی و قبلی بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود و همچنین عرصه طرح موضوع مشارکت مدنی به هر صورت که باشد جزئاً و یا کلاً عینا یا منفعتاً تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید.

ماده 11- در صورتیکه بانک در مقام استرداد سهم الشرکه خود باشد و نیز در مواردی که شریک از هریک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد اطلاعاتی را که شریک در مورد وضعیت خود داده است مطابق با حقیقت نبوده است  بانک می تواند سهم الشرکه و سود متعلقه و کلیه خسارات وارده را طبق اسناد و دفاتر مربوطه از طریق صدور اجرائیه و یا هر اقدام قانونی دیگر مطالبه و وصول نماید.

ماده 12- دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول شریک خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد (اعم از سهم الشرکه ، سود متعلقه ، زیان وارده و سایر هزینه ها ) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده 13- شریک تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع مالی خود و مشارکت مدنی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت شریک را مطالبه نماید شریک بلافاصله گزارش مربوطه را تهیه و تسلیم بانک نماید.

ماده 14- شریک قبول و تعهد نمود تمامی سرمایه مشارکت مدنی را منحصراً و با نظارت بانک جهت اجرای طرح موضوع قرارداد حاضر به مصرف رسانیده است و حق ندارد از سرمایه مشارکت مدنی به منظور دیگری به جز آنچه که در این قرارداد مشخص شده است استفاده دیگری بنماید.

ماده 15- شریک تعهد نمود که از اموال مشارکت مدنی به نحوه احسن محافظت نموده و فعالیت های خود را در حدود اصول متعارف انجام داده و در هیچ یک از اموال فوق تعدی و تفریط ننماید و در صورتیکه شریک در انجام هر یک از تعهدات مذکور تقصیر نماید مسئول پرداخت خسارت ناشی از اعمال خود می باشد احراز قصور یا تقصیر و به طور کلی تعدی و تفریط شریک و همچنین میزان خسارت وارده را به تشخیص بانک می باشد و شریک حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 16- مدت وکالت های یاد شده در موارد فوق از  تاریخ عقد قرارداد تا واریز کلیه بدهی مشتری اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و هزینه های : اجرایی و حق الوکاله و غیره می باشد و در تمامی موارد مذکور در فوق مشتری حق عزل وکیل و حق ضم وکیل دیگر را از خود سلب نمود .

در صورت انحلال و یا ورشکستگی شرکت قبل از انقضای مدت قرارداد ، قرارداد فسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت مبلغ سهم الشرکه و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و چه به صورت سایر دارایی ها برداشت و یا تامین نموده و از شرکت خارج نماید بدیهی است بانک می تواند در صورت اقتضاء با قایم مقام قانونی شریک قرارداد مشارکت را تجدید نماید.

ماده 17 –شریک تا تسویه کامل ناشی از این قرارداد به تشخیص بانک با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نموده تا بانک بتواند در صورت عدم پرداخت سهم الشرکه و یا سود متعلقه سهمی بانک و سایر حقوق عینیه و متصوره بانک و یا تخلف از هر یک از مقررات و شرایط این قرارداد به تشخیص خود به شرح ذیل عمل نماید :

1-   قرارداد مشارکت را فسخ و نسبت به فروش پلاک مندرج در ماده یک این قرارداد و فروش مستحدثات ایجاد شده و در آن طبق ارزیابی و تشخیص خود اقدام نموده است و با اخذ ثمن مورد معامله ابتدائاً کلیه مطالبات خود ناشی از مشارکت اعم از اصل سهم الشرکه ، سود مشارکت ، هزینه های قانونی و قراردادی ، وجوه التزام و تخلف از شرط و غیره را برداشت و در صورتی که وجهی باقی بماند باقیمانده را به شریک پرداخت کند .

2-   چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در اجرای کار احداث طرح موضوع قرارداد طبق برنامه تعیین شده عمل نمی نماید و یا از تکمیل ساختمان امتناع می ورزد و یا کار را بدون موافقت بانک تعطیل و معطل می نماید و یا به نحوی از انحاء عملیات طرح را متوقف نموده ، بانک با استفاده از وجوه موجود حساب مشترک راساً نسبت به تکمیل طرح اقدام نماید و در صورتی که وجوه مذکور تکافوی تکمیل طرح را ننماید بانک در صورت مصلحت وجوه مورد نیاز را تامین و به تشخیص خود به عنوان افزایش سهم الشرکه خود منظور نماید و سپس به شرح بند 1 این ماده عمل نماید .

3-     بانک مطالبات خود را از هر گونه اموال شریک به تشخیص خود استیفاء نماید .

4-     در صورتی که در خاتمه قرارداد شریک حاضر به فروش سهم الشرکه خود نباشد و یا از خرید سهم الشرکه بانک خودداری نماید بانک نسبت به فروش عرصه و اعیان طرح موضوع مشارکت اقدام نموده و به شرح بند یک این ماده و ماده 28 قرارداد 28 قرارداد عمل نماید .

تبصره : وکالت مذکور در این ماده وکالت تام بوده و شامل کلیه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومی و خصوصی و ادارات دولتی و شهرداری ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و اخذ مدارک و اسناد لازم و صورت مجلس تفکیکی و سپردن هرگونه تعهد اعم از مالی و غیره و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمی خواهد وبد به نحوی که در هیچ مورد احتیاجی به حضور شریک نخواهد بود و بانک حق تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولو کراراً ، جزاً و کلاً دارد.

ماده 18- نظر به اینکه هزینه احداث طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده 2 تعیین گردیده است لذا شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های دیگر را که علاوه بر مبلغ پیش بینی در ماده 2 قرارداد حاضر لازم باشد از اموال خود پرداخت نماید و جمع هزینه های مزبور را به بانک صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که اولاً : سهم الشرکه بانک تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تاثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد .

ثانیاً : کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از موارد قبلی و آتی این قرارداد را از جمله شرط مدت موضوع ماده 5 و وکالت های بلاعزل پیش بینی شده در این قرارداد پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 19-شریک به موجب قرارداد حاضر قبول و تعهد نمود چنانچه به هر دلیل نقصان و یا خسارتی بر اصل سهم الشرکه پرداختی بانک موضوع قرارداد وارد آید آنرا به هر میزانی که بانک تعیین کند که از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید صرف اظهار بانک پرداخت نماید صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارت وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 20- شریک یا قبول شرایط عمومی و حساب جاری بانک به طور غیر قابل رجوع به بانک حق و اختیار داده که وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران کسر و نقصان و خسارت وارده بر اصل سهم الشرکه و سهم الشرکه خود را از هر یک از حساب های موجود و اموال و اسناد نزد خود برداشت و استیفاء نماید. 

ماده 21-شریک قبول نمود که خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد حاضر را از طریق بانک تجارت انجام دهد. 

ماده 22- پس از ختم تصفیه مشارکت مدنی بانک می تواند سهم الشرکه افرازی خود حاصله از مشارکت را به شریک به صورت اقساطی به فروش رسانیده در این صورت طرفین توافق دارند سهم الشرکه بانک طبق تشخیص و محاسبه و ارزیابی بانک به شریک فروخته شود . شریک نیز تعهد نمود که اموال یاد شده را طبق شرایط مندرج در این ماده از بانک خریداری نماید در اجرای مفاد این ماده شریک برای مدت ده سال وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر و با سلب حق ضم وکیل و غیره به بانک تفویض نمود تا بانک نیز بتواند عند الاقتضاء و بنا به تشخیص خود سهم الشرکه خود را به قیمتی که خود ارزیابی می نماید و برای هر مدتی که خود صلاح بداند به صورت اقساطی و یا نقدی به فروش رساند وکالتاً از طرف شریک تشریفات انجام معامله اقساطی را انجام داده کلیه اموال وی ره در ازای مطالبات خود ناشی از قرارداد فروش اقساطی نزد خود توثیق نموده و هر گونه قرارداد و سند را به امضاء برساند اعطای وکالت موضوع این ماده به بانک مسقط تعهدات شریک نخواهد بود .

تبصره 1- شریک قبول نمود چنانچه قیمت قابل فروش موضوع قرارداد کمتر از قیمت تمام شده آن باشد سهم بانک را به قیمت تمام شده محاسبه و مابه التفاوت را شریک از مال خود مجاناً و بلا عوض به بانک پرداخت نماید در هر صورت نظر و تشخیص و محاسبه بانک در تعین قیمت تمام شده و سهم سود حاصله مشارکت برای شریک قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد .

تبصره 2- وکالت مذکور در این ماده وکالت تام بوده و شامل کلیه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومی و خصوصی و ادارات دولتی و شهرداری ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و اخذ مدارک و اسناد لازمه و صورت مجلس تفکیکی و سپردن هر گونه تعهد اعم از مالی و غیره و امضا ذیل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمی و اخذ ثمن و اسقاط کلیه خیارات خواهد بود به نحوی که در هیچ مورد ، احتیاجی به حضور شریک نخواهد بود و بانک حق تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولو کراراً ، جزئاً و کلاًٌ دارد.

ماده 23- در صورتیکه بانک این قرارداد را به هر جهت و یا به علت تخلف شریک از تعهدات وی فسخ نماید و یا در پایان مدت قرارداد شریک از پرداخت سهم الشرکه و سهم سود بانک امتناع ورزید از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضا کنندگان / امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو شریک علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی به ماخذ 6% در سال بعلاوه مبلغی که طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک به عنوان خسارت تاخیر در تادیه مبنای محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهی هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور شریک با امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب شریک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده 24- کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر منجمله حق الثبت و حق التحریر سهم بانک کلاً و بودن حق هرگونه بعهده شریک می باشد. 

ماده 25- شریک موظف است در تمام مدت قرارداد امور و فعالیت های خود را طبق اصول صنعتی و مالی و فنی و تجاری و محاسباتی اداره نموده و کارشناسان و متخصصین لایق و مجرب استخدام کند و شریک باید کارخانه و ماشین آلات و وسایل متعلق به خود و یا مشارکت مدنی را طبق دستورات کمپانی سازنده و با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها اداره و نگه داری نموده و کلیه قوانین و مقررات و اصول لازمه در امور مربوط به عملیات و کارکنان را رعایت نماید ، بانک حق خواهد داشت راساً یا به وسیله شخص یا اشخاصی که معین می نماید در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبلی عملیات شریک را مورد بازدید و رسیدگی قرار دهد شریک تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک قرار دهد و راهنمایی و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید و شریک مکلف است موجبات تحقق این امر را از هر لحاظ فراهم نماید در صورتی که انجام امور یاد شده به هر علت متعذر گردد بانک در هر زمان حق دارد بنا به تشخیص خود قرارداد حاضر را فسخ نماید.

ماده 26- عزل و نصب کارمندان و کارگران و تامین کادر فنی شریک و تعیین حقوق و دستمزد و حق بیمه آنان و به طور کلی انجام فعالیت های تجاری موضوع قرارداد حاضر در کلیه امور جاری شریک و مشارکت مدتی به عهده شریک می باشد لیکن این امر مانع نظارت بانک به شرح مذکور در ماده 25 این قرارداد نخواهد بود.

ماده 27- شریک نباید بدون موافقت بانک با اعظاء هیات مدیره و بازرسیها و کارمندان خود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوقی خود تغییر بدهد. 

ماده 28- الف : شریک تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمین مورد خریداری خود از شرکت شهرک 
صنعتی                نسبت به توثیق آن نزد بانک در قبال کلیه مطالبات ناشی از قرارداد حاضر تحت مقررات و شرایط مندرجه در این قرارداد و هر قید و شرط دیگری که بانک تعیین نماید اقدام کند ، همچنین شریک متعهد گردید در صورتیکه قبل از صدور سند انتقال زمین محل اجرای طرح و توثیق آن نزد بانک ماشین آلات و تاسیسات موضوع طرح خریداری گردد و نسبت به توثیق اموال مزبور نزد بانک به شرح مذکور در فوق اقدام نماید . اعم از اینکه اموال یاد شده جزء کالای مورد طرح بوده یا شریک از سایر منابع خریداری نموده باشد .

ضمناً شریک به منظور تضمین حسن انجام کار  ناشی از این قرارداد کلیه تاسیسات و مستحدثات ماشین آلات موجود رد طرح را در نزد بانک به وثیقه گذارد (مشخصات کامل ماشین آلات و تاسیسات ذکر گردد ) قبض و اقباض به عمل آمده و موارد مزبور مجدداً تحویل شریک داده شد ضمناً شریک قبول نمود که کلیه تاسیسات و ماشین آلات و به طور کلی هر آنچه که در آینده در محل اجرای طرح ایجاد و نصب و راه اندازی شود جزء مورد وثیقه خواهد بود .

ب: شریک ضمن قرارداد حاضر برای مدت           سال تمام از تاریخ عقد این قرارداد به بانک و
 شرکت شهر صنعتی             وکالت با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وکیل با حق توکیل غیر ولو کراراً را تفویض نمود که هر گاه نسبت به توثیق اموال مذکور در فوق اعم از زمین محل طرح و یا ماشین آلات و تاسیسات مذکور در فوق اقدامی به عمل نیاورده ، شرکت شهر صنعتی                   به وکالت از طرف شریک نسبت به انتقال زمین محل طرح به شریک و توثیق آن نزد بانک تحت شرایط و وضوابط مذکور در فوق اقدام نماید همچنین بانک طبق مفاد وکالتنامه تفویضی نسبت به توثیق زمین و ماشین آلات و تاسیسات مذکور در بند یک بند خود اقدام و کلیه هزینه های متعهد از قبیل تنظیم سند رهنی و غیر رهنی را به حساب شریک منظور نماید .

ج: شریک به موجب وکالت در بند فوق به بانک و شرکت شهر صنعتی          اختیار داد که هر گاه به هر علتی از علل انتقال زمین موضوع طرح به وی میسر نگردد:

اولاً : بانک می تواند کلیه وجوهی را که شریک بابت بهای زمین محل طرح به شرکت شهر صنعتی              پرداخت نموده از شرکت شهر صنعتی            دریافت و بابت قسمتی از بدهی شریک به بانک ناشی از قرارداد حاضر منظور نماید .

ثانیاً : شرکت شهر صنعتی               به موجب وکالت نامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارائه دلایل و یا مدارک از ناحیه بانک باشد به مجرد مطالبه بانک وجوه مذکور را به بانک               پرداخت نماید .

و: بانک طبق وکالت تفویضی شریک به شرح مذکور فوق از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد هر زمان که بخواهد می تواند سند قطعی انتقال زمین را به جانشینی و قائم مقامی شریک امضاء و مبادله نماید و کلیه هزینه های پرداختی را به حساب بدهکار شریک منظور نماید و شرکت شهر صنعتی                نیز به موجب وکالت نامه مذکور اختیار داد به وکالت از طرف هر یک به درخواست بانک زمین محل طرح را به بانک انتقال دهد و به طور کلی و در کلیه موارد مذکور در این قرارداد بانک علی اطلاق و بدون هیچ گونه استثنایی قائم مقام شریک بوده و شرکت شهر صنعتی                           طبق تعهد نامه شماره                مورخ             در تمام موارد بانک را به عنوان جانشین شریک تلقی خواهد نمود .

خ: مدت وکالت های یاد شده در بند های چهار گانه فوق ده سال تمام از تاریخ عقد قرارداد میباشد و در تمام موارد مذکور در فوق شریک حق عزل وکیل و ضم امین دیگری را از خود سلب نمود.

ماده 29- شریک تعهد نمود کلیه اموال فعلی خود و هر آنچه که جزء موارد وثیقه بوده و در آینده جزء موارد وثیقه قرار خواهد گرفت و نیز کلیه اموال موضوع مشارکت مدنی را بلافاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد توافق بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و سایر خطراتی که بانک تعیین کند به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید . صورت انجام بیمه قل از امضاء قرارداد بیمه نامه باید ظرف 15 روز به نام بانک انتقال یابد و نیز 15 روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد . همچنین شریک مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل و نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید در صورتی که شریک تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواندبه هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه یا تجدید و یا انتقال آن به نفع خود بنماید و شریک مکلف است به محض مطالبه بانک هزینه بیمه ویا تجدید آنرا فوراً به بانک بپردازد.

ماده 30- شریک مکلف است از تاریخ عقد قرارداد هر شش ماه یک بار چگونگی اقدامات مربوطه به موضوع مشارکت مدنی را کتباً برای بانگ گزارش دهد همچنین شریک تعهد نمود تراز نامه مصوب مجمع عمومی خود را که باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به مشارکت بانک باشد همه ساله در پایان همان سال مالی به بانک تسلیم نماید همچنین شریک قبول و تعهد نمود که در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت و پیشرفت مشارکت مدنی را از شریک مطالبه نماید شریک بلافاصله گزارش مربوط را تهیه و تسلیم بانک نماید.

ماده 31- شریک تعهد نمود کلیه عملیات گشایش اعتبار اسنادی یا بروات وصولی (ارزی و ریالی )مربوط به دوران مشارکت توسط بانک                     انجام دهد.

ماده 32- شریک قبول نمود که توسعه تاسیسات متعلق به وی موکول به اجازه قبلی و کتبی بانک بوده و همچنین پرداخت سود سهام شرکت شریک به ازاء تعهدات وی در هر سال با رعایت مقررات قانون تجارت با کسب اجازه قبلی و کتبی بانک صورت گیرد

ماده 33- خانم ها / آقایان (اسامی متعهدین ذکر می گردد ): 

حاضر شدند و با امضاء ذیل این قرارداد مسئولیت ایفاء کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را متضامناً مشترکاً ، منفرداً همراه با شریک تقبل و تعهد نمودند به نحوی که بانک حق دارد به هر یک از آنها منفرداً و یا به تمام آنها مجتمعاً جهت استیفاء مطالبات خود از هر حیث و هر جهت که باشد مراجعه نماید ضمناً این تعهد مانع از این نخواهد بود که بانک بنا به تشخیص خود از طریق تقاضای صدور اجراییه در خصوص موارد وثیقه نسبت به استیفاء مطالبات خود اقدامی نماید و به هر حال اقدام به هر طریق مانع از اقدام به طور یا طرق دیگر جهت استیفاء مطالبات بانک نخواهد بود .

سایر مستندات : 

تاریخ :

                  محل امضاء بانک :                                 محل امضاء شریک                                  محل امضا متعهدین 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.