بسمه تعالی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می ­گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی­مابین آقا/خانم ...... فرزند ....... به شماره ملی ....... و به نشانی ............ و شماره تلفن ثابت ......... که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا خریدار معرفی می­شود، و از سوی دیگر آقا/خانم ....... فرزند ....... به شماره ملی ......... و نشانی .......... و با شماره تلفن ثابت .......... که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا فروشنده معرفی می­شود، تحت مواد ذیل منعقد می­گردد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش دام به تعداد ...... رأس گاو/ یا گوساله / گوسفند که به هنگام خرید وزن هر دام ...... کیلوگرم است.

بند 1- دام­ها می بایست دارای نژاد ...... واکسینه شده در مورخ ....... و نیز دارای کد شناسایی و فاقد هرگونه بیماری باشند.

بند 2- مطابق با نص این ماده، تعداد دام مشخص شده است ولیکن می­توان  پس از انعقاد قرارداد با توافق طرفین این تعداد را افزایش یا کاهش داد.

ماده سوم: مدت قرارداد

قرارداد حاضر با عنایت به چگونگی فروش از جمله وزن کشی، جابه جایی به منظور حمل ونقل دام از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر به مدت ..... اعتبار دارد.  

بند 1- البته در صورت احراز عیوب در دام، حق فسخ خریدار در صورت محق شناخته شدن، محفوظ می باشد.

ماده چهارم: محل اجرای موضوع قرارداد

محل اجرای موضوع قرارداد به منظور خریداری دام به نشانی ....................................... می باشد.

ماده پنجم: مبلغ قرارداد

مبلغ خرید دام به ازای هر کیلو /   هر رأس به وزن تقریبی ..... به ارزش ...... ریال برآورد می گردد که با احتساب مجموع دام خریداری شده و نیز هزینه حمل و همچنین تأمین علوفه در طول مسیر، هزینه های خدمه و سایر اقلام مورد نیاز به ارزش ....... ریال تعیین می گردد که تماماً طرف اول ملزم به پرداخت می باشد.

بند 1- پرداخت ها از سوی طرف اول بدین طریق است که ابتدا هزینه تمام دام خریداری شده به ارزش ..... ریال پرداخت می شود.

بند 2- هزینه های جاری از بابت حمل و نقل، تأمین علوفه دام در طول مسیر و هزینه های خدمه به ارزش ..... ریال پس از تحویل دام خریداری شده به طرف اول پرداخت می گردد.

ماده ششم: نظارت

نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد تماماً بر عهده­ طرف اول می باشد و در واقع طرف دوم می بایست همسو با  خواسته های طرف اول اقدام به جابه جایی دام خریداری شده نماید. طرف اول محق است در صورتی عدم توانایی نظارت بر حسن انجام تعهد، نماینده یا وکیل قانونی به نمایندگی از خود معرفی نماید.

ماده هفتم: تعهدات طرف اول

1- طرف اول ملزم است تمامی موارد علوفه، دارو، مکمل های غذایی را خود تأمین کند یا مباشرتاً بر عهده طرف دوم گذاشته تا مطابق با تسویه حساب ادواری آن ها را نیز پرداخت نماید.

2- هر گونه هزینه های جانبی از جمله بیمه، کسورات قانونی و مالیات، حقوق و دستمزد افراد مستخدم، بیمه و عوارض ناشیه بر عهده طرف اول می باشد.

3- طرف اول ملزم است مطابق با ماده 3 نسبت به پرداخت ها اقدام نماید و هر گونه تأخیر در آن، موجب هزینه دیر کرد شده و می بایست آن را نیز پرداخت نماید.

4- طرف اول ملزم است پیش از رسیدن دام خریداری شده، مکان مناسبی به منظور انتقال دام را تهیه نماید و در صورتی که نسبت به این امر کوتاهی نماید، به ازای هر روز تأخیر در تحویل دام خریداری شده، ملزم است ..... ریال وجه التزام پرداخت نماید.

5- طرف اول ملزم است در صورتی که به همراه محموله دام خریداری شده، نفرات متخصص و آشنا با امور دام به منظور جایه جایی ایمن وجود داشته باشند، در محل اعلامی از سوی طرف اول، شرایط مناسبی در جهت اقامت .... روز برای ایشان فراهم کند.  

6- در صورتی که طرف اول در صورت وجود شرایط، اقدام به اعمال خیار حیوان نماید، تمامی هزینه ها اعم از هزینه حمل و نقل دام، تأمین علوفه و .... بر عهده طرف اول می باشد.        

ماده هشتم: تعهدات طرف دوم

1- طرف دوم قرارداد ملزم است از زمان فروش دام تا پایان مرحله جایه جایی به محل مزبور صلاح و منفعت طرف اول را لحاظ نماید و در صورت هر گونه کوتاهی، قصور که منجر به تلف، مفقودیت و یا هر گونه اقدامی که بر خلاف مالکیت طرف اول باشد، مستوجب مسئولیت حقوقی از باب مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ایشان از باب خیانت در امانت شود.

2- طرف دوم ملزم است در صورتی که خود، فروشنده دام به طرف اول باشد، از اصالت دام، واکسینه شدن آن ها و نیز عاری بودن از هر گونه بیماری تأییدیه ارائه دهد و در صورتی که خلاف این امر ثابت شود، مسئول می باشد.

3- در صورت طولانی شدن زمان جابه جایی تا رسیدن به محل اعلامی از سوی طرف اول، به ازای هر روز مبلغ .... ریال بعنوان تأخیر در تحویل دام خریداری شده ملزم به پرداخت است و در این خصوص طرف دوم حق هیچ گونه اعتراض ندارد.

4- طرف دوم مخیر است نسبت به استخدام کارشناس امور دامی و کارگران مجرب در فرآیند جابه جایی دام در صورت تأیید طرف اول اقدام نماید.

5- طرف دوم ملزم است در مسیر انتقال دام تا محل اعلامی از سوی طرف اول، بهداشت کامیون مورد نظر را اکیداً رعایت نماید تا از هر گونه بیماری در طول مسیر پیشگیری شود.

6- طرف دوم ملزم است به هنگام انتقال دام از مبدأ به محل اعلامی از سوی طرف اول تمامی نکات ایمنی به هنگام انتقال دام را رعایت کند و هر گونه قصور از این موارد، مسئولیت را متوجه مستقیم شخص طرف دوم می کند و نه شخص راننده یا موسسه باربری مربوطه.

7- اجرای قرارداد قائم به شخص طرف دوم است و ایشان اجازه انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

8- در صورتی که در طول مسیر جابه جایی دام به هر دلیل توقفی حادث گردد، طرف دوم ملزم است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع خریدار برساند.

9- پس از تحویل دام به طرف اول، فروشنده ملزم است نسبت به نظافت کامیون حمل دام اقدام نماید و از این بابت مسئولیتی متوجه شخص خریدار نمی باشد.

10-  پس از تحویل دام خریداری شده به طرف اول، تا ......... روز پس از آن زمان، حق فسخ خیار حیوان طرف اول محفوظ می باشد.

ماده نهم: ضمانت اجرا

طرف دوم متعهد می گردد در صورت نقض تعهدات مندرج در ماده هشتم و سایر مواد این قرارداد، مسبب خسارت به طرف اول و اموال ایشان شود، مبلغ .......... ریال بابت نقض قرارداد نقداً بعنوان وجه التزام و ضمانت اجرای حسن انجام کار به طرف اول پرداخت نماید.

ماده دهم: فسخ قرارداد

چنانچه طرف اول در طریقه اعمال، رفتار، نحوه کار و پروراربندی و تغذیه دام، از سوی طرف دوم تخلف یا ایرادی را تشخیص داد، یا چگونگی و نحوه اداره عملیات موضوع قرارداد را به صلاح و منفعت خویش ندید، حق فسخ قرارداد را پس از ارجاع به نهاد داوری و احراز تخلف ایشان خواهد داشت.

در مقابل در صورتی که طرف اول مطابق با تعهدات پذیرفته شده ذیل ماده هفتم، از تعهدات مالی و غیرمالی خویش سرباز زند و موجب زیان و ضرر طرف دوم شود، ایشان پس از ارجاع به داوری و احراز عدم انجام تعهدات، حق فسخ دارد. داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد، چنانچه اجرای پروژه از زمان آغاز بیش از 10 روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

این قرارداد در .... نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

 

 امضا و اثر انگشت طرف اول :                                           امضاء و اثر انگشت طرف دوم :

                                         امضاء شهود :


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.