این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس  کارفرما نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ           لغایت                                 به مدت      ماه تعیین می گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است.

 ماده 1) موضوع توافق نامه

خرید کلیه آهن آلات اسقاط موجود در...........

ماده 3)  مبلغ توافق نامه 

  • خریدار به ازای هر کیلوگرم/تن آهن آلات اسقاطی موجود در.........مبلغ..................... ریال به فروشنده پرداخت می نماید . این پرداخت در قبال اخذ رسید بوده و فروشنده موظف به ارائه و تسلیم فاکتور فروش می باشد.
  • خریدار مبلغ ........................... ریال جهت عقد قرارداد بطور علی الحساب به فروشنده پرداخت  می نماید . چنانچه قرار دادی بین خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع قرار داد منعقد نشود،فروشنده موظف است مبلغ علی الحساب دریافتی را به شماره حساب........................ در ظرف مدت هفت روز به خریدار عودت نماید.

ماده 4)  نحوه پرداخت

در پایان هر ماه مبلغ آهن آلات اسقاطی تحویل شده از طریق امور مالی محاسبه و با تایید دستگاه نظارت به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ماده 5) ناظرین توافق نامه

از طرف فروشنده آقایان ............... + ............... به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .

ماده 6 ) دوره تضمین توافق نامه

مبلغ ................ ریال به عنوان تضمین توافق نامه از طرف خریدار در اختیار فروشنده قرار می گیرد که در پایان مدت توافق نامه مسترد خواهد شد .

ماده 7 ) سایر شرایط توافق نامه

  • فروشنده موظف می باشد از ساعت.......... صبح لغایت ........... بعد از ظهر محل دپوی آهن آلات را در اختیار دهد .
  • کلیه آهن آلات اسقاط قبل از خروج به رویت ناظرین برسد .
  • نفراتی که برای انجام کار توسط خریدار معرفی می گردند بایستی دارای معرفی نامه رسمی بوده و با اطلاع و هماهنگی با دستگاه نظارت در محل حضور یابند .
  • فروشنده هر زمان که صلاح بداند می تواند از ورود و خروج خریدار جلوگیری و توافقنامه را لغو نماید .
  • مسئولیت هرگونه تخلف و جرم در هنگام جمع آوری به عهده خریدار می باشد .

ماده 8) در صورت بروز اختلاف  طرفین در ظرف مدت 10 روز مذاکره نموده  صورتجلسه توافق را امضا خواهند کرد. در صورت عدم حصول توافق ذینفع حق مراجعه به محاکم صالحه قضایی را خواهد داشت.

ماده 9 ) مواد و نسخ توافق نامه

این توافق نامه در 9 ماده و دو نسخه در محل  ............... و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد.

 

      نام، نام خانوادگی و امضای فروشنده.....................                                               نام، نام خانوادگی و امضای خریدار  ...............

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.