بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

 

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل موجر)

پرداخت اجاره بهای مورد اجاره

 

 

(مشخصات کامل مستاجر)

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ .............   اینجانب یک باب .........پلاک ثبتی   فرعی...... از   اصلی ........بخش   .....شهرستان ....... به آدرس...............   را به جنابعالی  اجاره داده ام .

با انعقاد قرارداد مورد اجاره ملک مذکور به تصرف شما داده شد و از آن استیفای منفعت نموده اید ، برابر قرارداد مذکور مقرر بوده است اجاره بهای مورد اجاره  از  قرار .........ریال برای هر ماه در موعد معین پرداخت شود و  آخر هر   ماه  تادیه گردد. با کمال تاسف در طول مدت قرارداد،  اجاره بهای ماه های   ..........به مبلغ ............  را نپرداخته اید.

نظر به مراتب فوق به شما ابلاغ می شود ظرف  ده روز از تاریخ رویت این اظهار نامه مبلغ .............   ریال بابت اجاره بهای ماه  ............  سال   ........ را بپردازید  ودر صورت عدم پرداخت به مرجع قضایی مراجعه خواهد شد . انتظار دارد با تسویه وجوه مذکور حسن نیت خود را ابراز نمایید .

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاءتاریخ

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.