بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  

 (مشخصات فروشنده)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با کمال احترام به عرض می رساند :

اینجانب ساکن واحد .... ساختمان ..... به نشانی ...... که در همسایگی جنابعالی سکنه گزیده ام می باشد. مکرراً مشاهده شده که به هنگام پارک وسیله نقلیه خویش، به گونه آن را پارک می نمایید که دیگر اینجانب قادر نخواهد بود از پارک خویش استفاده نماید و مکرراً نسبت به این امر به شما و خانواده محترم حضرتعالی معترض گردیده ام ولیکن با وجود اعتراضات مکرر هیچگونه ترتیب اثری بر رفع این مزاحمت ایجاد نگردیده است. لذا به موجب این اظهارنامه و بنابر ماده  156 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی حق خویش را نسبت به اقامه دعوی رفع مزاحمت از پارکینگ فوق الذکر محفوظ داشته و به اطلاع حضرتعالی می رسانم که پس از رؤیت این اظهارنامه به مدت ..... روز فرصت دارید که نسبت به رفع مزاحمت اقدام مقتضی اعمال نمایید. در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری خواهد شد.

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.