divan.jpeg (43 KB)
 
 
براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 777 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت تفاوت دیه زنان و مردان شد و از این به بعد دیه زنان و مردان به طور یکسان دیده می‌شود. احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، در مورد این رای گفت:" در بعضی از دادگاه‌ها بحث دیه اعضا مطرح شد و می‌گفتند که قانون پرداخت خسارات در مورد دیه نفس است نه اعضا و در نتیجه اختلاف‌نظرهای متفاوت در استان‌های کشور، کار را به دیوان عالی سپردند. موضوع مذکور در دیوان عالی کشور مطرح شد و طی یک رأی تعیین شد که هر قانونی در مورد دیه نفس وجود دارد شامل دیه اعضا هم می‌گردد. بنابراین شرکت‌های بیمه باید ازین پس در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و اگر زنان دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت می‌شود و تفاوت هزینه آن نیز، از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد."/فارس