پس از صدور آرای متعارض از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره حقوق بازنشستگان، هیـأت عمـومی این مرجع، با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که"در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری" قابل اعمال نیست.
 
 
divan.jpeg (67 KB)
 
 
جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی این موضوع با اکثریت آراء به شرح زیر، رأی صادر کرده است:
طبق ماده 82 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی، بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف 7 برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست و رأی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و عدم اعمال تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شده است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ ایسنا