معاون قوانین مجلس شورای اسلامی: قانونی در مجلس در رابطه با شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی لحاظ شود و چگونگی اجرای این مسئولیت از سوی رییس جمهور، تعیین شود.
 
 
 
 
sadeghi.jpeg (50 KB)
 
 
 
حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اصل 113 قانون اساسی بیان کرد:
در مفاد این اصل آمده "پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد"، و این اصل موجب یک سری اختلاف نظرهایی بوده است، مسئولیت اجرای قانون اساسی محدود به رییس جمهور و قوه مجریه نیست و تمام روسای قوا، مسول اجرای قانون اساسی هستند. حتی هر مسئولی طبعا باید مفاد قانون اساسی را رعایت کند. زمانی که به طور خاص مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رییس جمهور گذاشته شده است، طبعا چیزی فراتر از قوه مجریه مورد نظر بوده و آن اینکه او نظارت داشته باشد یا در مواردی که اصول قانون اساسی بر زمین مانده تذکر بدهد یا درقالب لوایح، قوانین عادی را به مجلس پیشنهاد کند تا قانون اساسی اجرایی شود. بهتر است قانونی در مجلس در رابطه با شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی لحاظ شود و حدود و ثغور این اصل  قانون اساسی به ویژه چگونگی اجرای این مسئولیت از سوی رییس جمهور تعیین شود. تفسیر قانون اساسی طبق اصل 98 بر عهده شورای نگهبان است و در مورد اصل 113 قانون اساسی، شورای نگهبان تفسیری کرده و آن تفسیر براساس اصل 98 لازم الاتباع است؛ البته ممکن است حدود و ثغور این اصل نیاز به تبیین بیشتری داشته باشد که در قالب یک قانون عادی می شود آن را انجام داد./ ایسنا