هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز صدور گواهی ریز نمرات به زبانی غیر از فارسی برای دانشجویان را مغایر قانون اساسی دانست و رای به ابطال این مصوبه داد.

 

156723580427185300.jpg (81 KB)

 

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ای اعلام کرد: هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مصوب نموده است، به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان، نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند.

مصوبه مذکور اولاً، با اصل 15 قانون اساسی مغایر است. چرا که در این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی عنوان و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی را به این خط الزام نموده است. دوما، خارج از حدود اختیارات هیأت امناء مصرح در ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امنا می‌باشد. سوما، با بند 20 قانون برنامه پنجم توسعه در تعارض است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور معاونین دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:

مطابق اصل 15 قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. نظر به اینکه کارنامه و ریز نمرات صادره بـرای دانشجویان بـه عنوان سند و متن رسمی محسوب می‌شود و کد پانزدهم مصوب سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز کارنامه (ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، مغایر اصل 15 قانون اساسی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ ایسنا